Hoppa till innehåll

Affärsmässiga, balanserade villkor Trafikverket

Prioriteringen innebär att få fram förslag på hur branschvillkoren i Trafikeringsavtal (Trav) och Järnvägsnätsbeskrivningen, JNB, kan utvecklas avseende rättigheter och skyldigheter för avtalsparterna för att därmed bidra till balans i avtalsrelationen, bättre transporttjänster, ökad effektivitet, affärsmässighet och konkurrenskraft.

Förseningar, som leder till både ökade kostnader och förlorade intäkter, hanteras inte alls i dagens affärsvillkor, som framgår av Trav/JNB. Tågföretagen kommer att som bas i påverkansarbetet att få till stånd balanserade affärsvillkor på en avreglerad marknad med en enda leverantör av de mest väsentliga tjänsterna.

Under 2022 genomfördes ett arbete med att bryta ned affärsvillkoren och för att tydligt visa var järnvägsföretagens avtal med Trafikverket är reglerade respektive oreglerade. Tanken är att arbeta ett önskat läge som vi kan använda i dialog med Trafikverket, Regeringskansliet, Trafikutskottet, infrastrukturministern med flera.

Under 2023 beställde Tågföretagen en rättslig bedömning av den ansvarsbegränsning i Trav/JNB som fritar Trafikverket från i princip allt ansvar för bristande leverans. Rättsutlåtandet visar på att friskrivningen i Trav/JNB är oskälig och kan jämkas.

Trafikverkets hållning är dock restriktiv och deras jurister anser att Trafikverket inte på basis av rättsutlåtandet kan acceptera en jämkning av villkoren i Trav/JNB. För att Trafikverket ska betala kompensation enligt Trav/JNB (prisavdrag, skadestånd etc), krävs därmed en rättslig grund motsvarande ett utslag av domstol. Trafikverkets argumentation innefattar även att en utbetalning annars riskerar att betraktas som statsstöd. Trafikverket har dock en ambition att konstruktivt identifiera lättnader inom kvalitetsavgiftssystemet för T24 (och framåt). En dialog mellan branschen och Trafikverket kommer vara i slutfasen inför tidtabellsskiftet T24.