Remisser

Här hittar du remisser som har inkommit till Tågföretagen och, i de fall vi har svarat, remissvaren som vi har lämnat.

Visar 10 av totalt 76 träffar.

Persontrafik

Yttrande om hittegods i kollektiv­trafiken

Tågföretagen har svarat på Justitiedepartementets remiss av promemorian Hittegods i kollektivtrafiken, Ds 2021:26. Tågföretagen är positivt inställt till lagförslaget som helhet, men har kommentarer kring följande: Förtydligande om vem som anses vara trafikföretag inom ramen för upphandlad trafik.

15 november 2021

Persontrafik

Remissvar Tillgänglighetsdirektivet

Tågföretagen har tagit del av Socialdepartementets remiss av betänkandet av Utredningen om genomförandet av tillgänglighetsdirektivet (SOU 2021:44) och lämnar ett remissvar som fokuserar på följande punkter Förtydligande om vilka transporttjänster som omfattas återstår Förtydligande om ansvarsfördelningen mellan olika aktörer återstår Begreppet ”oproportionerligt stor börda” bö …

29 oktober 2021

Godstrafik

Remissvar genomförandet av mobilitetspaketet

Tågföretagen har tagit del av Infrastrukturdepartementets remiss av promemorian (I2021/02074) med förslag avseende genomförandet av mobilitetspaketet. Ställningstagande till införandet av mobilitetspaketet Tågföretagen ser positivt på en bättre ordning för yrkestrafiken på väg och tillstyrker förslaget.

29 oktober 2021

Covid-19+1

Fortsatt beredskap genom förlängd giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Tågföretagen har tagit del av Socialdepartementets remiss av promemorian med förslag till fortsatt beredskap genom förlängd giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (S2021/06915).

29 oktober 2021

Covid-19

Yttrande om förslag till fortsatt giltighet av förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Sedan begränsningsförordningen och den bakomliggande lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (”covid-19-lagen”) trädde i kraft den 10 januari 2021 har förordningen ändrats ett flertal gånger. I februari tillkom ett kapitel om kollektivtrafik innebärande långtgående restriktioner för långväga resor med tåg och buss.

15 september 2021

Klimat och miljö

Remissvar utfasningsutredningen

Tågföretagen står bakom såväl de svenska klimatmålen som målet om att EU ska nå netto-noll-utsläpp senast 2050. Tågföretagen ställer sig positiva till förslagen om att användningen av fossila drivmedel i inrikes transporter och arbetsmaskiner i Sverige ska vara utfasad senast 2040.

6 september 2021

Kompetensförsörjning

Tåg­företagens synpunkter på förslag till föreskrifter och konsekvensutredning gällande lokförar­utbildningen

Om Myndigheten för yrkeshögskolans föreslagna förändring, enligt föreskrifter och konsekvensutredning gällande lokförarutbildningen MYH 2020/1358, skulle bli tvingande, anser Tågföretagen att Myndigheten för yrkeshögskolans huvuduppdrag, som är att verka för att utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kompetens, inte genomförs.

2 september 2021

Infrastruktur

Remissvar om PTS förslag till föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare

Tågföretagen tillstyrker förslaget. Tågföretagen kan konstatera att uppkopplade enheter ökar i omfattning liksom behovet av dataöverföring via Wi-Fi eller annan standard, vilket ställer allt högre krav på tillgång till frekvensutrymme.

25 augusti 2021

Persontrafik

Remissvar PTS rapport uppkoppling på fjärrtåg

I Tågföretagens är positiva till förslagen i Post- och telestyrelsen, PTS, rapport om förbättrade möjligheter till god mobil uppkoppling på fjärrtåg (PTS-ER-2021:13).

30 juni 2021

Remissvar förlängning tillfälliga smittskyddsåtgärder för långväga trafik

Det behövs en större flexibilitet i vilka nivåer som tillämpas på begränsningen av beläggningen samt även att fler tillfällen till avstämning och nya bedömningar görs under sommarmånaderna. Det behövs också tydliga och rimliga system för kompensation till de branscher som blir särskilt hårt drabbade av beslutade restriktioner.

4 maj 2021

Visa fler