Remisser

Här hittar du remisser som har inkommit till Tågföretagen och, i de fall vi har svarat, remissvaren som vi har lämnat.

Visar 10 av totalt 83 träffar.

Covid-19

Remissvar Konsekvensutredningen

Genom pandemin var det viktigt att genomföra begränsningar som var rimliga vad gäller möjlighet till efterlevnad och rimliga med hänsyn till dokumenterade effekter på smittspridning och i förhållande till den inverkan de förväntades få på olika verksamheter.

9 juni 2022

Säkerhet och beredskap

Remissvar Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet till följd av Rysslands aggression mot Ukraina

Tågföretagen noterar att regeringens förslag till ny lag och förordning i mångt och mycket liknar den förordning som togs fram i samband med flyktingkrisen 2015 detta trots den kritik som då framfördes.

18 mars 2022

Infrastruktur+1

Remissvar förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033

En ny modell för utveckling av infrastrukturen – Tågföretagen inleder remissvaret avseende Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033 med en motivering till varför Sverige behöver en helt ny modell för utveckling av infrastrukturen med fokus på genomförande, med förebilden Öresundsbrokonsortiet. [Se avsnitt 2.

28 februari 2022

EU och Internationellt+1

Remissvar EU-kommissionens paket för effektiv och grön mobilitet

Tågföretagen välkomnar det snabba antagandet av EU:s handlingsplan för att främja gränsöverskridande och långväga passagerartrafik på järnväg, vilket visar på EU-kommissionens engagemang för att nå de ambitiösa målen i EU:s Green Deal och i strategin för hållbar och smart mobilitet.

9 februari 2022

Lokförarutbildning

Synpunkter på Lokförare – bättre EU-system för förarbevis

Kompetenstillgången inom järnvägssektorn är hotad. Hållbar och kvalitetssäkrad kompetensförsörjning inom järnvägsbranschen påverkar och angår alla aktörer. Det innebär en möjlighet till ett långsiktigt och hållbart transportsystem som bygger på hållbara kalkyler, projekt och leveranser genomförda i tid och till rätt kvalitet.

8 februari 2022

Persontrafik

Remissvar Skattelättnad för arbetsresor – ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk

Det nuvarande reseavdragssystemet för resor till och från arbetet har stora brister, inte minst när det gäller rättvis och jämlik fördelning och hur det bidrar till minskad klimatpåverkan från transportsektorn.

21 januari 2022

Covid-19+1

Yttrande om förslag om smittskyddsåtgärder och vaccinationsbevis i långväga kollektivtrafik m m

Järnvägsbranschen drabbades mycket hårt av de inskränkningar i form av reducerad beläggning som bland annat långväga tågtrafik tvingades att göra under våren och en stor del av sommaren 2021.

20 december 2021

Persontrafik

Yttrande om hittegods i kollektiv­trafiken

Tågföretagen har svarat på Justitiedepartementets remiss av promemorian Hittegods i kollektivtrafiken, Ds 2021:26. Tågföretagen är positivt inställt till lagförslaget som helhet, men har kommentarer kring följande: Förtydligande om vem som anses vara trafikföretag inom ramen för upphandlad trafik.

15 november 2021

Persontrafik

Remissvar Tillgänglighetsdirektivet

Tågföretagen har tagit del av Socialdepartementets remiss av betänkandet av Utredningen om genomförandet av tillgänglighetsdirektivet (SOU 2021:44) och lämnar ett remissvar som fokuserar på följande punkter Förtydligande om vilka transporttjänster som omfattas återstår Förtydligande om ansvarsfördelningen mellan olika aktörer återstår Begreppet ”oproportionerligt stor börda” bö …

29 oktober 2021

Godstrafik

Remissvar genomförandet av mobilitetspaketet

Tågföretagen har tagit del av Infrastrukturdepartementets remiss av promemorian (I2021/02074) med förslag avseende genomförandet av mobilitetspaketet. Ställningstagande till införandet av mobilitetspaketet Tågföretagen ser positivt på en bättre ordning för yrkestrafiken på väg och tillstyrker förslaget.

29 oktober 2021

Visa fler