Remisser

Här hittar du remisser som har inkommit till Tågföretagen och, i de fall vi har svarat, remissvaren som vi har lämnat.

Visar 10 av totalt 94 träffar.

Covid-19

Yttrande utredningen om författningsberedskap inför framtida pandemier

Tågföretagen har yttrat sig om utredningen om författningsberedskap inför framtida pandemier. Tågföretagen välkomnar utredningen då det är av största vikt att inför framtida pandemier inhämta kunskap och erfarenheter från aktörer som påverkades av regleringarna och restriktionerna under covid-19-pandemin.

1 mars 2023

Persontrafik

Remissvar EU:s nya tågpassagerarförordning

EU:s nya, reviderade tågpassagerarförordning, (Ds 2022:23) ska av medlemsländerna börja tillämpas den 7 juni 2023 och har varit ute på remiss. Förordningen innehåller ytterligare begränsningar när det kommer till nationella undantag och skärper bland annat järnvägsföretagens skyldigheter i flera avseenden.

7 november 2022

Klimat och miljö

Remissvar Rätt för klimatet

I stora drag välkomnar Tågföretagen utredningen och dess fokus på transporteffektivitet – ett transporteffektivt samhälle är av stor vikt för klimatomställningen. Sverige kommer inte kunna nå det långsiktiga klimatmålet om nettonollutsläpp av växthusgaser senast år 2045 om inte transportsystemet ställs om till optimerad och därmed minskad energiförbrukning.

7 november 2022

Infrastruktur

Remissvar Arlanda – en plan för framtiden

Tågföretagen välkomnar utredningen och instämmer i att Arlanda är en viktig knutpunkt i Sverige. På grund av Sveriges stora geografiska avstånd, export- och importberoende samt pågående industriella utveckling är fungerande person- och godstransporter viktiga för att upprätthålla utvecklingen i landet.

31 oktober 2022

Infrastruktur

Remissvar extra konsultation i auktionsförfarandet för tilldelning av tillstånd i 900 MHz-, 2,1 GHz – och 2,6 GHz-banden

Läs Tågföretagens remissvar

20 oktober 2022

Godstrafik

Remissvar Godstransporter på väg

Tågföretagen välkomnar utredningens förslag om ett avståndsbaserat system som ska ersätta det nuvarande tidsbaserade systemet. Med ett avståndsbaserat system förväntas konkurrenskraften jämnas ut och kontrollen av regelefterlevnaden förväntas bli bättre. Det avståndsbaserade systemet beaktar även geografiska förhållanden.

1 oktober 2022

Klimat och miljö

Förlängd och breddad ekobonus

Tågföretagen har tagit del av Trafikverkets förslag till förlängd och breddad ekobonus och inkommer med följande remissvar

3 augusti 2022

Covid-19

Remissvar Konsekvensutredningen

Genom pandemin var det viktigt att genomföra begränsningar som var rimliga vad gäller möjlighet till efterlevnad och rimliga med hänsyn till dokumenterade effekter på smittspridning och i förhållande till den inverkan de förväntades få på olika verksamheter.

9 juni 2022

Säkerhet och beredskap

Remissvar Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet till följd av Rysslands aggression mot Ukraina

Tågföretagen noterar att regeringens förslag till ny lag och förordning i mångt och mycket liknar den förordning som togs fram i samband med flyktingkrisen 2015 detta trots den kritik som då framfördes.

18 mars 2022

Infrastruktur+1

Remissvar förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033

En ny modell för utveckling av infrastrukturen – Tågföretagen inleder remissvaret avseende Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033 med en motivering till varför Sverige behöver en helt ny modell för utveckling av infrastrukturen med fokus på genomförande, med förebilden Öresundsbrokonsortiet. [Se avsnitt 2.

28 februari 2022

Visa fler