Remisser

Här hittar du remisser som har inkommit till Tågföretagen och, i de fall vi har svarat, remissvaren som vi har lämnat.

Visar 10 av totalt 63 träffar.

Infrastruktur

Framtidens järnvägsunderhåll

Tågföretagen har tagit del av Infrastrukturdepartementets remiss Framtidens järnvägsunderhåll (SOU 2020:18) och lämnat in synpunkter. Övergripande synpunkter För Tågföretagens medlemmar är det av överordnad betydelse att underhållet av järnvägen planeras och utförs på ett sådant sätt att förutsättningarna för trafiken förbättras.

30 oktober 2020

Transportpolitik

Tåg­företagens frågor om regelsituationen efter den 16 juni 2020

Sedan ett par veckor står det klart att Sverige inte mäktar med att införa det fjärde järnvägspaketet i juni 2020. Förseningen kan enligt uppgift bli så mycket som ett år. Vi har länge efterlyst en plan B. Transportstyrelsen har nu analyserat läget och konstaterat att de direktverkande EU-förordningarna åtminstone delvis kan tillämpas.

2 april 2020

Transportpolitik

Remissvar Fjärde järnvägspaketet

Tågoperatörerna har svarat på promemorian Fjärde järnvägspaketet, N2019/02121/TM. Promemorians förslag syftar till att införliva de delar av fjärde järnvägspaketet som ännu inte genomförts i svensk rätt. Samtidigt som direktiven införlivas görs också en i och för sig välbehövlig redaktionell och systematisk bearbetning av järnvägslagstiftningen.

31 oktober 2019

Elvägar+1

Trafikverkets planer ifrågasätts

Tågoperatörerna ifrågasätter starkt om de planer som presenteras i Trafikverkets rapport ”Längre lastbilar på det svenska vägnätet – för mer hållbara transporter” leder mot målbilden för klimatomställningen. Det skriver Tågoperatörerna i sitt remissvar på Dnr I2019/01058/TM.

7 oktober 2019

Persontrafik

Yttrande över Förslag till föreskrifter om information till kollektivtrafikresenärer

Tågoperatörerna är i grunden positiv till att kollektivtrafikresenärer får tydligare och enhetlig information i alla informationskanaler.

6 september 2019

Klimat och miljö

Vägslitageskatt – ett smart differentierat styrmedel för miljövänliga transporter?

Den 27 april var sista dag för remissvar avseende vägslitageskatten, det vill säga Finansdepartementets promemoria ”En ny inriktning för beskattning av vägtransporter”.

27 april 2019

EU och Internationellt+2

Remissvar inlämnat till EU avseende bullerlagstiftning

Sedan över två års tid har vi på nära håll följt utvecklingen av en reviderad rättsakt (TSD Buller) som kommer förändra regleringen av buller från godsvagnar. Lagstiftningen riskerar att driva upp operatörernas kostnader för existerande vagnflotta och i förlängningen för svensk industri.

23 mars 2018

Godstrafik+1

Remissvar på Kombidirektivet

Tågoperatörerna svarade 9 februari på faktapromemoria 2017/18:FPM29: Ändringar i direktivet om kombinerade transporter.

9 februari 2018

+1

Remissvar till Nationell plan

Tågoperatörerna har skickat in sitt remissvar till Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018–2029, Dnr: N2017/05430/TIF.

30 november 2017

Godstrafik+1

Remissvar Koll på anläggningen

Tågoperatörernas remissvar på Koll på anläggningen (SOU 2015:42). Förslagen sammantaget kan bidra till ett effektivare underhåll och en säker, punktlig och hållbar järnvägstrafik både för person och godstransporternas behov. Tågoperatörernas förhoppning är att förslagen genomförs mycket skyndsamt.

Visa fler