Remisser

Här hittar du remisser som har inkommit till Tågföretagen och, i de fall vi har svarat, remissvaren som vi har lämnat.

Visar 10 av totalt 60 träffar.

Transportpolitik

Remissvar Fjärde järnvägspaketet

Tågoperatörerna har svarat på promemorian Fjärde järnvägspaketet, N2019/02121/TM. Promemorians förslag syftar till att införliva de delar av fjärde järnvägspaketet som ännu inte genomförts i svensk rätt. Samtidigt som direktiven införlivas görs också en i och för sig välbehövlig redaktionell och systematisk bearbetning av järnvägslagstiftningen.

31 oktober 2019

Godstrafik

Trafikverkets planer ifrågasätts

Tågoperatörerna ifrågasätter starkt om de planer som presenteras i Trafikverkets rapport ”Längre lastbilar på det svenska vägnätet – för mer hållbara transporter” leder mot målbilden för klimatomställningen. Det skriver Tågoperatörerna i sitt remissvar på Dnr I2019/01058/TM.

7 oktober 2019

Persontrafik

Yttrande över Förslag till föreskrifter om information till kollektivtrafikresenärer

Tågoperatörerna är i grunden positiv till att kollektivtrafikresenärer får tydligare och enhetlig information i alla informationskanaler.

6 september 2019

Klimat och miljö

Vägslitageskatt – ett smart differentierat styrmedel för miljövänliga transporter?

Den 27 april var sista dag för remissvar avseende vägslitageskatten, det vill säga Finansdepartementets promemoria ”En ny inriktning för beskattning av vägtransporter”.

27 april 2019

EU och Internationellt+2

Remissvar inlämnat till EU avseende bullerlagstiftning

Sedan över två års tid har vi på nära håll följt utvecklingen av en reviderad rättsakt (TSD Buller) som kommer förändra regleringen av buller från godsvagnar. Lagstiftningen riskerar att driva upp operatörernas kostnader för existerande vagnflotta och i förlängningen för svensk industri.

23 mars 2018

Godstrafik+1

Remissvar på Kombidirektivet

Tågoperatörerna svarade 9 februari på faktapromemoria 2017/18:FPM29: Ändringar i direktivet om kombinerade transporter.

9 februari 2018

+1

Remissvar till Nationell plan

Tågoperatörerna har skickat in sitt remissvar till Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018–2029, Dnr: N2017/05430/TIF.

30 november 2017

Transportpolitik

Ersättning för avvecklingskostnader

Tågoperatörerna har svarat på remissen N2017/03414/RS – Remiss av Ersättning för avvecklingskostnader Förslag till ändring i förordningen (2016:1264) om ersättning för kostnader i samband med vissa identitetskontroller vid transporter som utförs med buss, tåg eller passagerarfartyg till Sverige från en annan stat.

Klimat och miljö

Skrivelse till Trafikverket om Utredningen om järnvägens organisation

Tågoperatörerna föreslår en miljörabatt för tågtrafik för att minska klimatutsläppen, öka tågets konkurrenskraft och flytta gods från vägarna till järnvägen.

Klimat och miljö

Föreslår undantag från kvotplikt för biodrivmedel

Tågoperatörerna har skickat in ett yttrande till Näringsdepartementet med begäran om att undantas från kvotplikt avseende biodrivmedel – inblandning i diesel. Sammanfattning Tågoperatörerna menar att järnvägsbranschen måste undantas från kvotplikten.

Visa fler