Remisser

Här hittar du remisser som har inkommit till Tågföretagen och, i de fall vi har svarat, remissvaren som vi har lämnat.

Visar 10 av totalt 68 träffar.

Persontrafik

Remissvar PTS rapport uppkoppling på fjärrtåg

I Tågföretagens är positiva till förslagen i Post- och telestyrelsen, PTS, rapport om förbättrade möjligheter till god mobil uppkoppling på fjärrtåg (PTS-ER-2021:13).

30 juni 2021

Remissvar förlängning tillfälliga smittskyddsåtgärder för långväga trafik

Det behövs en större flexibilitet i vilka nivåer som tillämpas på begränsningen av beläggningen samt även att fler tillfällen till avstämning och nya bedömningar görs under sommarmånaderna. Det behövs också tydliga och rimliga system för kompensation till de branscher som blir särskilt hårt drabbade av beslutade restriktioner.

4 maj 2021

Covid-19

Remissvar tillfälliga smittskyddsåtgärder för långväga kollektivtrafik

Tågföretagen lyfter i sitt remissvar fram flera viktiga utmaningar som de nya restriktionerna innebär för våra medlemmar när det gäller tågresor med obokade platser, ansvarsfördelning, tidpunkten för införandet, ersättning till drabbade företag och tågresor jämfört med flygresor.

10 februari 2021

Infrastruktur+2

Remissvar Trafikverkets inriktningsunderlag

Väl fungerande infrastruktur och hållbara transporter för näringslivets konkurrenskraft och för Sverige som nation är utgångspunkten för Tågföretagens remissyttrande över Trafikverkets inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2022—2033 och 2022—2037, dnr I2020/02739.

29 januari 2021

Covid-19+1

Remissvar Covid-19-lag, dnr S2020/09214

Vi välkomnar ambitionerna att komplettera smittskyddslagen och ordningslagen och förtydliga regelverket, i syfte att kunna sätta in mer träffsäkra åtgärder för att hindra smittspridningen av covid-19. Vi anser överlag att lagens intentioner att med träffsäkra åtgärder motverka och förhindra spridning av sjukdomen är bra.

23 december 2020

Infrastruktur

Framtidens järnvägsunderhåll

Tågföretagen har tagit del av Infrastrukturdepartementets remiss Framtidens järnvägsunderhåll (SOU 2020:18) och lämnat in synpunkter. Övergripande synpunkter För Tågföretagens medlemmar är det av överordnad betydelse att underhållet av järnvägen planeras och utförs på ett sådant sätt att förutsättningarna för trafiken förbättras.

30 oktober 2020

Transportpolitik

Tåg­företagens frågor om regelsituationen efter den 16 juni 2020

Sedan ett par veckor står det klart att Sverige inte mäktar med att införa det fjärde järnvägspaketet i juni 2020. Förseningen kan enligt uppgift bli så mycket som ett år. Vi har länge efterlyst en plan B. Transportstyrelsen har nu analyserat läget och konstaterat att de direktverkande EU-förordningarna åtminstone delvis kan tillämpas.

2 april 2020

Transportpolitik

Remissvar Fjärde järnvägspaketet

Tågoperatörerna har svarat på promemorian Fjärde järnvägspaketet, N2019/02121/TM. Promemorians förslag syftar till att införliva de delar av fjärde järnvägspaketet som ännu inte genomförts i svensk rätt. Samtidigt som direktiven införlivas görs också en i och för sig välbehövlig redaktionell och systematisk bearbetning av järnvägslagstiftningen.

31 oktober 2019

Elvägar+1

Längre lastbilar på det svenska vägnätet – Trafikverkets planer ifrågasätts

Tågoperatörerna ifrågasätter starkt om de planer som presenteras i Trafikverkets rapport ”Längre lastbilar på det svenska vägnätet – för mer hållbara transporter” leder mot målbilden för klimatomställningen. Det skriver Tågoperatörerna i sitt remissvar på Dnr I2019/01058/TM.

7 oktober 2019

Persontrafik

Yttrande över Förslag till föreskrifter om information till kollektivtrafikresenärer

Tågoperatörerna är i grunden positiv till att kollektivtrafikresenärer får tydligare och enhetlig information i alla informationskanaler.

6 september 2019

Visa fler