Hoppa till innehåll

Fokusgrupper

Var med och påverka! Tåg­företagens fokusgrupper bereder frågor och deltar i möten kring sina områden.

Infrastruktur

Frågor som fokusgruppen driver:

 • Ökad ram nationell plan
 • Nya stambanor byggs ut i Sverige – hela nätet, med separat finansiering och projektbolag
 • Identifiera begränsningar i infrastrukturen, ta fram förslag till förbättringsåtgärder samt ge förslag till prioriteringar
 • Verka för ökad kapacitet i infrastrukturen och att järnvägsinfrastrukturen byggs ut där efterfrågan är som störst samt att viktiga stråk prioriteras
 • Tåg­företagens förslag till åtgärder i den så kallade 40-listan ses som ”kundbehov” av Trafikverket och genomförs i snabb takt
 • Prioritering av banarbeten med minimal trafikpåverkan
 • Längre och tyngre godståg snarast genomförs som standard i viktiga stråk och på längre sikt som standard i hela järnvägsnätet
 • Trafikverket tar fram en nationell strategi för att säkerställa långsiktig tillgång på spår för sidosystemet

Ordförande: Gustaf Engstrand, Tåg­företagen

Säkerhet & beredskap

Samordning av gemensamma frågor inom säkerhetsområdet sker av Tågföretagens kansli. Ansvarig är Lina Lagerroth.

Trafiksäkerhet

Genom samverkan och informationsutbyte mellan deltagarna och i olika arbetsgrupper bevaka lagstiftning, påverka Trafikverket och lära av varandra efter inträffade händelser – hantera gemensamma risker.

Ordförande: Peter Sjöquist, SJ

Säkerhet & trygghet

Identifiera och prioritera områden som berör trygghet, säkerhet, hot, våld och sabotage inom järnvägen och dess närhet. Verka för aktiviteter, lösningar och samverkan som bidrar till en järnväg som är säker, trygg och fri från brott

Ordförande: Kenny Bungss, VR Sverige

Informationssäkerhet & säkerhetsskydd

 • Struktur och dialog
 • Hur kommunicera om cyberattacker och risker

Ordförande: Oscar Wide, Green Cargo

Beredskap

Intern och extern samverkan inom områdena:

 • Krishantering
 • Kontinuitetshantering
 • Totalförsvar

Ordförande: Jan Sjölund, SJ, och Karin Hesse, Green Cargo

Internationella frågor

Frågor som fokusgruppen driver:

 • Stärka medlemmarnas röst och Sveriges roll i EU.
 • Driva på för att få en marknads­anpassad regel­utveckling baserad på funktionskrav.
 • Säkerställa att lagstiftning från EU är väl anpassad till en öppen marknad som den svenska.
 • Bevaka alla EU:s lagförslag som berör järnvägssektorn.
 • Analysera och riskbedöma lagförslag från EU som bedöms påverka den svenska järnvägssektorn.
 • Ta initiativ till och ge förslag på förändringar på EU-nivån som kan stärka järnvägs­företags konkurrenskraft, med fokus på svenska behov.
 • Skapa ett forum för svenskt samarbete i EU-frågor, inklusive Näringsdepartementet, Transportstyrelsen, Trafikverket och branschen.
 • Aktivt deltagande i CER, vår EU-intresse­organisation.
 • Aktivt deltagande i övriga europeiska forum, såsom RU Dialogue och High Level-möten.

Ordförande: Gustaf Engstrand, Tåg­företagen

Tågplan & planering

Fokusgruppen Tågplan och planering verkar för optimerad tågplan och tågplaneprocess i syfte att få ut så mycket kapacitet som möjligt ur ett begränsat system.

Ordförande: Lina Lagerroth, Tåg­företagen

Arbetsmiljö

Fokusgruppen diskuterar branschgemensamma arbetsmiljöfrågor.

Ordförande: Pierre Sandberg, Tågföretagen

Utbildningsrådet YH lokförarutbildning

 

Ordförande: Elvira Sofic, Tågföretagen