Hoppa till innehåll

Remissvar genomförandet av mobilitetspaketet

Tågföretagen har tagit del av Infrastrukturdepartementets remiss av promemorian (I2021/02074) med förslag avseende genomförandet av mobilitetspaketet.

Ställningstagande till införandet av mobilitetspaketet

Tågföretagen ser positivt på en bättre ordning för yrkestrafiken på väg och tillstyrker förslaget. Såvitt avser mer detaljerade synpunkter på förtydliganden avseende implementeringen av bestämmelser kring tillsyn (avsnitt 3.9), kontroll av cabotagetransporter (avsnitt 4.2) och utstationering (avsnitt 7) hänvisar vi till det utförliga yttrande som lämnats av Sveriges Åkeriföretag.

Ställningstagande till hanteringen av bestämmelserna om kombinerade transporter (kombidirektivet)

Tågföretagens mer specifika intressen kopplade till genomförandet av mobilitetspaketet berör i första hand hanteringen av det så kallade kombidirektivet (Rådets direktiv 92/106/EEG av den 7 december 1992 om gemensamma regler för vissa former av kombinerad transport av gods mellan medlemsstaterna). I ministerrådets preliminära position om mobilitetspaketet som antogs den 3 december 2018 ingick kombidirektivet som en del. Trots att förhandlingar mellan rådet och parlamentet inleddes våren 2019 nåddes aldrig någon överenskommelse och kommissionen aviserade i sitt arbetsprogram för 2020 att man planerade att dra tillbaka förslaget. I förordning (EU) 2020/1055 har det förts in en bestämmelse som gör det möjligt för medlemsstaterna att tillämpa de villkor som gäller för cabotagetransporter på en vägtransport som utgör en del av en kombinerad transport av gods. Den reglering som nu föreslås innebär därmed i praktiken att kombidirektivet får en mindre betydelse såvitt avser cabotageundantag.

Status
Besvarad

Från
Infrastrukturdepartementet

Svar senast
29 oktober 2021

Remiss av promemorian Genomförande av mobilitetspaketet