Hoppa till innehåll

Tåg­företagens synpunkter på förslag till föreskrifter och konsekvensutredning gällande lokförar­utbildningen

Om Myndigheten för yrkeshögskolans föreslagna förändring, enligt föreskrifter och konsekvensutredning gällande lokförarutbildningen MYH 2020/1358, skulle bli tvingande, anser Tågföretagen att Myndigheten för yrkeshögskolans huvuduppdrag, som är att verka för att utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kompetens, inte genomförs.

En förändring enligt underlaget skulle innebära konsekvenser och risker för branschen; både gällande kvalitet, anställningsbarhet och möjligheten att fylla branschens kompetensbehov i den takt som krävs. För att vara relevanta på transportmarknaden samt ha möjlighet att nå de högt uppsatta målen behöver utbildningens innehåll svara upp mot branschens behov av en fullgod grundutbildning med alla dess byggstenar som gör en lokförarelev anställningsbar, se TSFS 2020:11.

En byggsten är förarbeviset och utbildningen för detta. Enkom detta ger ingen kunskap att framföra ett järnvägsfordon då kraven ställda här är en minsta gemensam nämnare för hela EU. För att klara denna byggsten måste eleven uppfylla kraven i Lokförardirektivet 2007/59/EG artikel 11 måste eleven ha klarat hälsoundersökning och yrkespsykologiskt urvalstest

Alla länder har olika förutsättningar för sin järnväg. Geografiska, kulturella, tekniska, arbetsmarknadsmässiga m.fl. utmaningar som ger en unik komplexitet för varje land. Nästa byggsten är regelverket för infrastruktur. För att vara anställningsbar behöver den utbildade ha fått utbildning i just dessa regler. Här har vi en säkerhetsmässig fördel i att ge alla lokförare en gemensam bas.

Byggsten nummer tre är tekniskt grundläggande kunskap som behövs för att kunna förstå hur de olika tekniska systemen fungerar.

För att utbildningen skall anses hålla en god kvalitet skall dessutom enligt Lokförardirektivet 2007/59/EG, bilaga III, råda en god balans mellan teoretiska och praktiska moment, dvs LIA (lärande i arbete).

Dessa byggstenar gör en utbildad lokförarelev från YH inte bara anställningsbar utan även attraktiv på arbetsmarknaden.

Status
Besvarad

Från
Myndigheten för yrkeshögskolan

Svar senast
2 september 2021