Hoppa till innehåll

(artikeln publicerades i Trafikforum nr 6 2019)

Sedan juni 2019 gäller nya regler för buller från godsvagnar. Enligt den nya EU-regleringen ska bromsblock av gjutjärn fasas ut under en övergångsperiod för att successivt bytas ut till kompositmaterial eller annat tystare bromssystem. Efter den 7 december 2024 träder de striktare kraven i kraft för vagnar i internationell trafik. Datumet var en kompromiss mellan många länder och järnvägsmarknaden i norra Europa skulle egentligen behövt betydligt längre tid för att hinna med en anpassning. Det beror dels på olösta säkerhetsproblem i nordiska vinterförhållanden med de nya kompositmaterialen, dels på den påverkan på driften av järnvägstrafik som blir en följd av säkerhetsutmaningarna.

Tågoperatörerna har under hela lagstiftningsprocessen ihärdigt motsatt sig en alltför ingripande reglering bland annat eftersom kostnaderna ökar men framförallt på grund av sämre bromsverkan vintertid och trafiksäkerhetsrisker.

För att minska säkerhetsriskerna kunde en lösning vara att köra godstågen i lägre hastigheter, vilket leder till längre ledtider och fördyringar och i förlängningen till överflyttning av godstransporter från järnväg till väg. Dock leder lägre hastigheter även till minskning av kapaciteten i hela järnvägssystemet – och då även för persontrafiken.

Efterlyses: tysk hänsyn till EUs rättssystem

Även om 2024 är ett utmanande datum att förhålla sig till så är läget dessvärre mycket mer kritiskt än så. Tyskland och Schweiz har redan beslutat att – utan hänsyn till EUs rättssystem – införa nationella bullerkrav som gäller från och med december 2020. Visserligen är det fråga om uppenbara överträdelser av EUs regelverk, men det tycks inte bekymra den tyska regeringen. Man menar att bullernivån måste sänkas för att bibehålla fortsatt acceptans för godstrafik på järnväg och förhindra nationella operativa restriktioner.

Mindre kapacitet

De nödvändiga hastighetssänkningarna för godstågen kommer alltså även påverka persontrafiken. Transportstyrelsen pekar i sin konsekvensanalys uttryckligen på att persontågen måste anpassas om andelen godståg som maximalt kan köra 80 km/h ökar. Det beror på att de långsammare godstågen kommer utnyttja mer kapacitet vilket leder till att persontågen får mindre utrymme. I sin tur resulterar det i längre restider och ett mer sårbart system, med risk för ökande förseningar och samhällskostnader. Även om bromsutmaningarna uppträder främst under vintermånaderna är det inte säkert att operativa anpassningar måste göras endast vintertid. Detta hänger samman med att tidtabellsättningen hos Trafikverket inte är optimerade för att hantera säsongsskillnader i hastigheter.

Hotar klimatmålen

Kapacitetsminskningar i järnvägssystemet utgör en stor risk för uppnåendet av Sveriges klimatmål. För att Sverige skall kunna uppnå sitt klimatmål måste järnvägen ges rätt förutsättningar för att ta emot så mycket trafik som det bara är möjligt. Vi befarar att en kapacitetsminskning till följd av de forcerade bullerkraven kan leda till att järnvägens varumärke skadas och att marknaden väljer alternativa transportsätt. Det är inte heller troligt att den trafik som flyttas till väg kommer tillbaka till järnvägen även om hastigheterna skulle kunna höjas under sommarhalvåret.

Extrema samhällskostnader och klimateffekter

Enligt Trafikverket skulle en hastighetssänkning från 100 till 80 km/h för alla godståg kunna innebära en samhällskostnad på 1,5 miljarder kronor per år. Den största delen av samhällskostnaden, drygt 1,1 miljarder kronor, beror på minskad kapacitet för persontrafiken medan knappt 0,4 miljarder beror på högre kostnader för godskunder.

Transportstyrelsen har i sin ur beskrivit effekterna av två scenarier. Ett där järnvägsföretagen klarar av de operativa anpassningarna med följderna minskad kapacitet och höga transportkostnader. Det beräknas leda till att 1 500 miljoner tonkilometer eller 82 000 lastbilstransporter flyttas över till väg.

Ett andra scenario är att alla dessa effekter sammantaget gör att hela vagnslasten i Sverige kommer att kollapsa. Detta har redan skett i Danmark och Norge. Trafikanalys anger att 8 miljarder tonkilometer transporterades i vagnlastsnätet år 2017. Om vi antar att allt gods flyttas till väg skulle det innebära ytterligare en miljon lastbilstransporter per år, en ökning av koldioxidutsläppen med cirka 330 miljoner kg CO2 och upp till två ytterligare döda i vägtrafiken.

Rimligare lösning

Det är ett faktum att buller från godsvagnar leder till hälsoproblem och samhällsekonomiska kostnader i Europa. Vi är dock övertygade om att det finns rimligare sätt att minska problemet än att som på detta sätt låta ett järnvägssystem som det svenska förlora stora kapacitetsvolymer. Kravet på kompositbromsblock för godsvagnar är således en fråga som engagerar oss alla inom järnvägen men även våra medborgare om ambitionen är att klara klimatmålet 2030. Även den svenska regeringen visar stort engagemang i frågan och kräver rimliga lösningar.

Text: Gustaf Engstrand, Lina Lagerroth och Björn Westerberg

Publicerad i Transportforum nr 6 2019.