Hoppa till innehåll

IT&Telekomföretagen och Tågföretagen välkomnar Post- och telestyrelsens (PTS) rapport med föreslagna åtgärder för att förbättra uppkopplingen på tåg. Rapporten, som nyligen lämnades till regeringen, är ett uppdrag som myndigheten fick för att prioritera insatser som ger effekt på högtrafikerade järnvägsstråk med stor andel passagerartrafik i alla landsdelar.

– Vi ser positivt på förslagen i rapporten och hoppas att regeringen nu tar dem vidare, säger My Bergdahl, näringspolitisk expert på IT&Telekomföretagen.

I rapporten lämnar myndigheten förslag på ett antal stödberättigade åtgärder för att förbättra möjligheterna till mobil uppkoppling ombord på tågen. PTS lyfter också fram förslaget att Trafikverket ska ges ett tydligare uppdrag på området, något som branschorganisationerna Tågföretagen och IT&Telekomföretagen framhållit i sin dialog med PTS.

– Vi vill se att regeringen snabbt ger Trafikverket ett förtydligat uppdrag eftersom det är så centralt för att på allvar kunna förbättra situationen – inte minst när gäller tunnlar, fortsätter My Bergdahl.

Bland de åtgärder som PTS föreslår ska kunna få del av de stödpengar som kommer avsättas finns stöd till repeaters och Wifi men också tester och tunnlar ska kunna omfattas.

– Vi tror att de åtgärder som kommer kunna ge bäst långsiktigt resultat handlar om tester, framhåller Björn Westerberg, branschchef på Tågföretagen. De försök som har gjorts av nya så kallade läckande fönster har gett mycket positiva resultat, men det behöver testas ytterligare. Därför skulle vi önska att en del av pengarna öronmärktes för just tester.

Medlemmar hos Tågföretagen och IT&Telekomföretagen ingick förra året en överenskommelse om att samverka för att bidra till att hitta gemensamma lösningar. Inom ramen för det samarbetet har det genomförts tester, men det har också förts diskussioner om olika järnvägssträckor. I PTS rapport finns det nu ett bra underlag om vilka sträckor som bör prioriteras vilket kommer att vara till stor nytta i det fortsatta arbetet.

– Vi har uppmanat myndigheterna att nyttja kraften och de erfarenheter som finns inom ramen för vårt samarbete. Vi ser nu fram emot att få vara delaktiga i det fortsatta arbetet, avslutar My och Björn.