Hoppa till innehåll
Train in motion

Kvalitetsavgifter måste ses över

Kvalitetsavgifter och orsakskoder har återigen fått ta plats i riksmedia i veckan. Det konstateras att 2023 har varit ett svårt år på den svenska järnvägen – och Tågföretagen har ingen annan uppfattning. Punktligheten har sjunkit och notan för alla kvalitetavgifter är hög. Det system för kvalitetsavgifter – kvalitetsstyrande viten – som betalas mellan operatörer och Trafikverket fyller inte sitt syfte enligt en utvärdering från Riksrevisionen.

Tågföretagens medlemmar har under lång tid pekat på den stora administrativa börda som kvalitetsavgiftsystemet orsakar – framför allt för mindre bolag med begränsade resurser. En stor orsak till att detta är felkodningar från Trafikverket som operatörerna måste ifrågasätta för att det ska bli rätt. Kodningen i sig har stor ekonomisk betydelse för avgiftens storlek. Avgifterna ger inte heller den önskade effekten som våra medlemmar hade önskat. Det är därmed hög tid att systemet ses över.

En annan aspekt av kvalitetsavgifter som också är viktig att belysa är hur dessa appliceras i anslutning till den högst aktuella frågan om klimatförändringar och de störningar som detta medför. Naturhändelser kodas oftast med en kostnadsneutral orsakskod, vilket innebär att Trafikverket friskriver sig från ansvar, Detta är något som Tågföretagen kritiserat under lång tid. Ansvaret att skydda statens spåranläggningar mot översvämningar, nedblåsta träd eller stora mängder snö som inte undanröjs tillräckligt snabbt ligger naturligtvis på infrastrukturförvaltaren. Trafikverket kan förstås inte hindra naturhändelser men kan givetvis genom förebyggande åtgärder reducera dess effekter. Att operatörer därmed inte har det ekonomiska incitamentet att utkräva ansvar för underlåtenhet att vidta rimliga förebyggande åtgärder – genom kvalitetsavgifter – är därför olyckligt.