Hoppa till innehåll

Konkurrensen har tjänat kollektivtrafiken i Sverige väl i form av ökat resande, förbättrad kvalitet och lägre priser för de svenska regionerna och resenärerna.

Tre huvudaspekter i upphandlingen och tilldelningsbeslutet sticker ut:

  1. Tre av de fyra anbudsgivarna som deltog i tunnelbaneupphandlingen blev diskvalificerade, vilket innebär att de inte bedöms ha tillräcklig kunskap eller erfarenhet av att hantera liknande system som Stockholms tunnelbana. Det är anmärkningsvärt med tanke på att samtliga deltagare har kunskap och erfarenhet från Stockholms eller andra tunnelbanesystem i toppklass runt om i världen.
  2. Kommunikationen från Trafikförvaltningens sida har varit näst intill obefintlig. De tre som diskvalificerades har i praktiken inte hört någonting från Trafikförvaltningen sedan augusti förra året. Det betyder att inga möjligheter har getts att vare sig kommentera eller förklara de respektive anbuden. Det borde ligga i Trafikförvaltningens intresse att förstå samtliga anbud genom följdfrågor så långt som möjligt, i synnerhet i en upphandling av denna dignitet.
  3. Tilldelningsbeslutet kom utan förvarning. Trafikförvaltningen meddelade inte heller de politiska beslutsfattarna i trafiknämnden att beslut skulle fattas, en process som några politiska partier reagerat skarpt på och därför inte deltog i beslutet. Kritiken kom både från majoritet och opposition. 

Branschen står för en öppen och konstruktiv dialog mellan parterna och för en sund marknad där kvalitet och innovation får en större plats. Vi ser en oroande trend med en hårdare kommunikation mellan beställarna och operatörerna, fler överklaganden och är nu oroliga för att tunnelbaneupphandlingen skickar fel signaler till hela kollektivtrafikbranschen i Sverige.

Därför kommer vi att bjuda in Trafikförvaltningen i Stockholm, Västtrafik och Skånetrafiken till ett särskilt möte för att diskutera hur framtida upphandlingar bör se ut. Vi har redan gjort sådana försök under de senaste åren men våra högst relevanta och angelägna budskap har ännu inte vunnit gehör.

Frågorna vi ställer oss är ifall sättet som vi genomför offentlig upphandling på verkligen driver mot ett för samhället och skattebetalaren bästa möjliga utfall samt om rädslan för överklaganden och utdragna upphandlingsprocesser möjligen gör att fler blir diskade eftersom skrivningarna blir mer kategoriska.

Nuvarande otydlighet i upphandlingsprocesserna riskerar att leda till att större aktörer avstår från att lämna anbud, vilket skulle leda till minskad konkurrens och i förlängningen försämrad kvalitet för resenärerna och skattebetalarna. Denna utveckling har inga vinnare.