Årsmöte 2022

Tågföretagens årsmöte 2022

Tid: 12 maj kl 15-17 med efterföljande mingel

Plats: Kapitel 8, Klarabergsviadukten 90, Stockholm. Lokal: Dagerman.

Program

Kl 15.00 Årsmöte

Kl 15.45 Vad händer inom Tågföretagen? Rapport från fokusgruppernas arbete.

Kl 17.00 Mingel med smyglansering av Tågföretagens reformagenda

Kl 18.00 Avslut

Anmälan

Anmäl dig här senast den 5 maj.

Deltar flera företrädare från samma företag i årsmötet kan endast en utöva medlemmens rösträtt.

Som framgår av stadgarnas § 16 ska medlem som önskar framföra ärende vid stämman inkomma med detta skriftligen senast två veckor före årsmötet.

Årsmötes handlingar

Dagordning årsmöte

Tågföretagens årsredovisning 2021

Revisionsberättelse 2021

Instruktion till valberedningen

Valberedningens förslag vid årsstämma för Tågföretagen