Hoppa till innehåll

Återkoppling till Trafikverket angående nya stambanor för höghastighetståg

Den 5 november deltog Tågföretagen på Trafikverkets hearing om regeringsuppdraget för nya stambanor för höghastighetståg. Här är våra samlade synpunkter utifrån diskussionen på hearingen.

Det samlade järnvägssystemets och – inte minst – godstrafikens behov av kapacitet för framtiden står av förklarliga skäl inte i förgrunden för det specifika regeringsuppdraget angående nya stambanor för höghastighetståg. Det är också uppenbart att denna typ investeringar ska allokeras inom ramen för den traditionella infrastrukturplaneringen. I klartext innebär detta att det är en förutsättning att systemkritiska faciliteter för uppställning och underhåll samt att godstrafikens behov – av rangerbangårdar, uppställningsplatser/depåer, anslutningar, etc – får adekvat hantering simultant med utbyggnaden av nya stambanor. Oavsett hantering ser Tågföretagen det emellertid som en helt avgörande fråga att godstrafikens behov av bibehållen eller ökad kapacitet får en adekvat lösning inom ramen för kommande nationell plan 2022–2033 (eller 2037).

Det är också angeläget att parallellt inleda arbetet med att förstärka kapaciteten på sträckan Järna-Stockholm så att denna inte blir begränsande för användandet av de nya stambanorna och därmed reducerar investeringens samhällsekonomiska nytta.

Grundläggande förutsättningar för ett framgångsrikt projekt är därutöver tempo i utbyggnaden så att de samhällsekonomiska nyttorna kan fångas och ett livscykelperspektiv. Projektet nya stambanor bör läggas i ett separat bolag – skilt från Trafikverket – med finansiering skild från anslagsfinansiering, exempelvis genom upplåning via Riksgälden.

Status
Besvarad

Från
Trafikverket

Svar senast
2 december 2020

Uppdrag angående nya stambanor för höghastighetståg

Kontaktperson

Gustaf Engstrand

Näringspolitisk chef

Stockholm

+46709961799 E-post

Läs mer