Hoppa till innehåll

Framtidens järnvägsunderhåll

Tågföretagen har tagit del av Infrastrukturdepartementets remiss Framtidens järnvägsunderhåll (SOU 2020:18) och lämnat in synpunkter.

Övergripande synpunkter

För Tågföretagens medlemmar är det av överordnad betydelse att underhållet av järnvägen planeras och utförs på ett sådant sätt att förutsättningarna för trafiken förbättras. Det innebär inte minst att ta vederbörlig hänsyn till trafiken, genom att till exempel vara återhållsam med att göra totala avstängningar av banor, samt att eftersträva att få arbetet utfört så snabbt som möjligt med god kvalitet och säkerhet.

Underhållsåtgärderna bör med denna utgångspunkt ha så liten påverkan på trafiken som möjligt och samtidigt leda till en mer tillgänglig och tillförlitlig anläggning, som inte drabbas av akuta infrastrukturrelaterade störningar.

Betänkandet innehåller intressanta och värdefulla observationer men sannolikt krävs också en omställning i hur Trafikverket ser på anläggningen och sin egen uppgift – något som denna utredning egentligen inte har beaktat. Istället har inte minst frågan om vem som utför under-hållsåtgärderna – externa entreprenörer eller en ny egenregienhet – hamnat i fokus.

Dessvärre lider utredningens betänkande av en i många stycken undermålig och ofullständig konsekvensanalys, inte minst vad gäller effekten på tågoperatörer, vilket gör det svårt att bedöma effekterna av flera av förslagen.

Tågföretagen bedömer att det är av yttersta vikt att beslut snarast fattas om att inte genomföra de för underhållsmarknaden omvälvande förslagen, såsom att överföra delar av järnvägsunderhållet i Trafikverkets regi. Ett sådant beslut skulle skapa stabilitet på en leverantörsmarknad som redan levt under ett existentiellt hot under alltför lång tid.

I det korta perspektivet bör i stället Trafikverket ges möjlighet att fokusera på att utveckla ett antal områden i sin verksamhet:

  • Fortsätta på den inslagna vägen med att stärka kunskapen om anläggningens tillstånd och hur den kan hållas i ett gott skick.
  • Snarast ta i drift ett modernt anläggningsregister.
  • Uppföljningen och kontrollen av utfört underhåll måste förstärkas och intensifieras.
  • Stimulera underhållsåtgärder som kan utföras snabbare och till högre kvalitet.
  • Stärka och förbättra planeringen av underhållsarbetet i samråd med entreprenörerna och tågoperatörerna.
  • Utveckla upphandling i konkurrens med tydliga inslag av funktion och kvalitet, dvs ett minskat fokus på pris som utvärderingskriterium och ökat fokus på prestationsbaserade kontrakt.
  • Stärka de ekonomiska incitamenten hos entreprenörerna att utföra underhållsarbeten snabbt och med bra kvalitet, exempelvis genom att prissätta tid i spår.
  • Öka kompetensen om den egna anläggningen genom rekrytering av nyckelpersoner i underhållsverksamheten med erfarenhet från leverantörsleden.
  • Upprätta en långsiktig, exempelvis 12-, 16- eller 20-årig, underhållsplan för att komma till rätta med det eftersläpande underhållet och därmed skapa förutsättningar för en total avbetalning av underhållsskulden.
  • Prioritera införande av modern teknik, dels för tillståndsmätning av järnvägsanläggningen, dels för avancerad dataanalys. Den moderna tekniken krävs för att möjliggöra en mer robust och tillgänglig anläggning som klarar ökad trafikering och möter resenärernas och transportköpares behov.

Status
Besvarad

Från
Infrastrukturdepartementet

Svar senast
30 oktober 2020

Framtidens järnvägsunderhåll (2020:18)