Remissvar Tillgänglighetsdirektivet

Tågföretagen har tagit del av Socialdepartementets remiss av betänkandet av Utredningen om genomförandet av tillgänglighetsdirektivet (SOU 2021:44) och lämnar ett remissvar som fokuserar på följande punkter

  • Förtydligande om vilka transporttjänster som omfattas återstår
  • Förtydligande om ansvarsfördelningen mellan olika aktörer återstår
  • Begreppet ”oproportionerligt stor börda” bör kvarstå utan ändring vid genomförande av artikel 14
  • Konsekvensanalysen innehåller många brister
  • Finansiering och stöd

Läs hela remissvaret

 

Detta ärende

Status


Från

Socialdepartementet


Svar senast

29 oktober 2021


Länk till remiss

Tillgänglighetsdirektivet