Konstruktiva relationer borgar för kollektivavtals­utveckling

Tåg­företagen ska genom ett strategiskt förhållningssätt till arbetsgivarfrågorna alltid sträva efter konstruktivitet och kollektivavtals­utveckling gentemot branschens fack­förbund. Målet är att skapa ett tillstånd av samförstånd och en av partsgemensamt utforskande präglad kultur.

Arbetsgivare och fack­förbund ska i samarbetsanda identifiera branschens framtida behov och kontinuerligt förhandla fram lösningar som borgar för ökad attraktivitet för branschens företag på arbetsmarknaden, högre kompetens hos branschens medarbetare, kvalitet och effektivitet i verksamhetens samtliga processer och därmed ökad konkurrenskraft gentemot andra transportslag.

Kollektivavtal spårtrafik

Bransch­avtalet Spårtrafik är ett centralt avtal som Almega har träffat med sina motparter Seko, ST, SRAT (före detta Saco-förbundet Trafik & Järnväg) och Sveriges Ingenjörer. Avtalet gäller för företag som utför spårbundna transporter eller därtill understödjande verksamhet som tillhör Tåg­företagen. Med spårbundna transporter eller därtill understödjande verksamhet avses företag som utför person- eller godsbefordran på spår samt företag som utför service och/eller andra uppgifter som syftar till att kärnverksamheten, det vill säga att person- och godsbefordran fungerar.

Avtalet innehåller bland annat regleringar kring anställningsformer, arbetstider, olika former av ledigheter, ersättningsregler som till exempel övertid/mertid/OB/restid, men också regleringar kring anställningars upphörande, förhandlingsordning och Flexpension. Avtalet innehåller även en särskild arbetstidsbilaga för nytillkommande fjärrtågs­företag.

Avtalet gäller för tiden 1 december 2020 till och med 30 april 2023.

Kollektiv­avtalet och rådgivning i arbetsrätt hittar du som medlem i Arbetsgivarguiden.