Hoppa till innehåll
Igår släppte Klimatpolitiska rådet sin årsrapport. Klimatpolitiska rådet bildades den 1 januari 2018 med uppgift att utvärdera hur regeringens samlade politik är förenlig med klimatmålen som riksdagen och regeringen har beslutat. Det statliga forskningsrådet Formas är värd för rådet. Rådet konstaterar i rapporten visserligen att Sveriges utsläpp av växthusgaser har minskat med 26 procent sedan 1990, men att minskningen har bromsat in sedan 2014. Temat för årets rapport är transporter eftersom transportsektorn står för en tredjedel av Sveriges samlade utsläpp. Med nuvarande förutsättningar och beslut når vi bara halvvägs till målet att minska utsläppen med minst 70 procent till år 2030. Det ställer krav på kraftfulla politiska åtgärder under denna mandatperiod enligt rådet. Klimatpolitiska rådet ger en rad rekommendationer till regeringen. Man föreslår till exempel att klimatet ska tas med i konsekvensbedömningar av alla politiska förslag, att undantag i koldioxidbeskattningen avskaffas och att lagregler införs som ger regeringen möjlighet att pröva nya större anläggningar som kan motverka de nationella klimatmålen. Klimatpolitiska rådet lyfter särskilt fram tio rekommendationer för att uppnå fossilfria transporter.

Av särskilt intresse för järnvägssektorn är konstaterandet att dagens transportpolitiska mål och deras tillämpning motverkar klimatmålen. Planerna för att uppnå transportsektorns klimatmål är otydliga, såväl inom regeringen som på myndighetsnivå. Detsamma gäller fördelningen av ansvar och arbetsuppgifter. Planeringen av Sveriges infrastruktur baseras inte på att klimatmålen ska uppnås, utan på prognoser för ökad vägtrafik som inte är förenliga med 2030-målet. Prioriteringsordningen för investeringar i infrastruktur – den så kallade fyrstegsprincipen – tillämpas inte i praktiken. Städernas större möjligheter till mer effektiva transporter, såsom gång-, cykel- och kollektivtrafik, utnyttjas inte fullt ut. Det är tveksamt om de transportpolitiska målen och regeringens processer för infrastrukturplanering lever upp till kraven i klimatlagens paragraf 3, som säger att regeringens arbete ska utgå ifrån det långsiktiga, tidsatta utsläppsmål som riksdagen har fastställt. Klimatpolitiska rådet lägger därför fram fyra rekommendationer till regeringen om ledarskap och styrning inom transportområdet:

• Besluta om en tidsbestämd handlingsplan för att nå fossilfria transporter bortom 2030-målet.

• Gör de transportpolitiska målen förenliga med klimatmålen.

• Stärk regelverk och processer för samhällsplanering som minskar bilberoendet.

• Beakta skilda förutsättningar och utjämna negativa fördelningspolitiska effekter, till exempel mellan stad och landsbygd

Andra intressanta rekommendationer avseende inrikes transporter är reform av vägtrafikbeskattningen, stopp för subventioner till bilägare, bilkörning och parkering, påskyndande av elektrifieringen av vägtransporter, stoppdatum för försäljning av fossila drivmedel samt ökad styrning mot mer klimateffektiva fordon.

Läs hela rapporten