Hoppa till innehåll
Trots att intresset för kombinerad mobilitet och nya mobilitetstjänster är stort utgör de idag en liten andel av den totala persontrafiken i Sverige. Elsparkcykel och cykeldelning, taxiliknande tjänster/”svarttaxi”, och bilpool, står för endast 0,07 procent av det totala persontrafikarbetet. Och det ser inte ut att växa så mycket framöver. Även om vi står inför en snabb utveckling med tillväxt inom de nya tjänsterna förblir andelen låg även 2030 och bedöms stå för endast ca 0,1 procent. Det visar en rapport som WSP tagit fram på uppdrag av Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik.

Rätt utformade kan de nya mobilitetstjänsterna ge flera positiva effekter. När den traditionella kollektivtrafiken kombineras kan det leda till både ökad tillgänglighet och attraktivare kollektivtrafik. Och när färdmedel delas och resurserna används mer effektivt bidrar det till minskade utsläpp och ökad ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

Samtidigt kan det bli en rad negativa effekter om de utformas fel. De kan konkurrera istället för att komplettera kollektivtrafiken, med minskad marknadsandel för kollektivtrafiken som följd. De kan även ersätta resande som annars skulle gjorts till fots eller på cykel, med konsekvensen att människor minskar sin vardagsmotion och får sämre hälsa.

Det finns också risk att tjänsterna bara förbättrar mobiliteten i större städer och tätorter, där tillgängligheten redan är god. I glesbefolkade delar tyder mycket på att resandeunderlaget är för litet för att affärsmodellerna ska fungera. Där kan istället tillgängligheten förbättras genom anropsstyrd kollektivtrafik, taxi eller en kombination av taxi samt traditionell och anropsstyrd kollektivtrafik.