Hoppa till innehåll

Tåg­företagen välkomnar utredningen Rätt för klimatet

I stora drag välkomnar Tågföretagen utredningen och dess fokus på transporteffektivitet – ett transporteffektivt samhälle är av stor vikt för klimatomställningen. Sverige kommer inte kunna nå det långsiktiga klimatmålet om nettonollutsläpp av växthusgaser senast år 2045 om inte transportsystemet ställs om till optimerad och därmed minskad energiförbrukning. För att nå klimatmålen behöver både industrier och transporter elektrifieras, detta sker bland annat genom ökad användning av järnvägen och ett effektivare samspel mellan olika trafikslag.

Utredningen lyfter även fram att infrastruktur som byggs ska kunna bidra till omställningen mot ett mer transporteffektivt samhälle. Med anledning av detta föreslår utredningen att beslutade infrastrukturprojekt som ännu inte påbörjats ska ses över och att transportplaneringen inte kan byggas på historiska prognoser, utan behöver byggas på scenariobaserad arbetsmetodik. Utredningen föreslår att Trafikverkets instruktion ändras så att myndigheten tar fram och tillhandahåller scenarier för trafikutveckling i stället för trafikprognoser. Kapacitetsbristen på den svenska järnvägen har dock varit påtaglig under längre tid och det finns ett stort behov av mer järnväg, dels för att klara av omställningen, dels för att attrahera fler att välja tåg som färdmedel. Tågföretagen välkomnar därmed utredningens förslag om att se över möjligheterna för en scenariobaserad arbetsmetodik.

Utredningen menar även att det finns skäl att se över hur samhällsekonomiska analyser genomförs inom ramen för dagens transportplanering och föreslår att Trafikverket ska få i uppdrag att göra en översyn med utgångspunkt i nationellt och internationellt använda metoder. Tågföretagen välkomnar även detta förslag. Genomförandet av projekt och investeringar försvåras av nuvarande kalkylmetodik – trots att det är väl känt att lönsamhets-, effektivitets- och hållbarhetspotentialen för många projekt och investeringar underskattas av nuvarande modell. För effektivare och hållbarare transportplanering är därmed en översyn ett nödvändigt första steg.

Klimaträttsutredningen redovisar förslag till ändringar av lagstiftningen inom tre områden: främja bidrag till klimatomställningen, underlätta byggande av elnät och ett transporteffektivt samhälle. I vårt remissvar fokuserar vi på de delar av utredningen som berör transporteffektivitet. Läs mer om detta i vårt remissvar.