Hoppa till innehåll

I remissvaret har Tågföretagen av naturliga skäl fokuserat på de delar i utredningen som berör järnvägsförbindelserna till och från Arlanda. Tågföretagens utgångspunkt är att infrastrukturen behöver utformas på ett sätt som stödjer bättre samverkan mellan trafikslagen samt att det finns ett behov att öka kapaciteten på spåren till och från Arlanda, både för person- och godstrafik. I Sverige har en naturlig anslutning till järnvägen inte prioriterats på samma sätt som i andra länder, till exempel Frankrike och Tyskland. Det är därför välkommet att utredningen diskuterar ytterliga utveckling av järnvägsanslutningarna till och från Arlanda och att vi inte stannar där – i framtiden behöver vi även titta på anslutningarna till och från andra flygplatser i landet. Utredningen föreslår att en Arlandaförhandling ska tillsättas vilket Tågföretagen ser positivt på. Vi vill dock betona vikten av att hålla tempot uppe i detta arbete.

När det kommer till kapacitet föreslår Tågföretagen ett antal åtgärder som skulle kunna vara fruktbara för att öka kapaciteten, bland annat:

  • För att maximera antalet avgångar till Arlanda med fler operatörer skulle det vara intressant med en analys av hur antalet tåglägen, sökta och tilldelade, skulle kunna ökas genom att undvika att tåglägen inte används.
  • Kapaciteten på Arlanda C kan ökas ytterligare genom att förlänga plattformarna så att två tåg kan stå inne samtidigt. Tågtätheten kan ökas genom förtätade signaler som möjliggör att tåg kan stanna omedelbart utanför plattformen i väntan på ledigt spår.
  • Ett multimodalt perspektiv bör anläggas på utvecklingen av och investeringarna i infrastrukturen för resande och transporter. Ett snabbare färdigställande av de nya stambanorna i Götaland och Nya Ostkustbanan kommer i betydande grad att minska flygresor inrikes och därmed senarelägga behovet av en ny rullbana.