Hoppa till innehåll

Med utgångpunkt i målet om ett transporteffektivt samhälle och det stora transportberoende som råder i dag kan vi konstatera att transporterna kommer att öka under närmaste decennier. Med växande efterfrågan och tilltagande klimatkris är det därför nödvändigt att de tunga godstransporterna effektiviseras. Intermodala transporter är i detta avseende en självklar lösning som kan underlätta utmaningarna som vi står inför. Möjligheterna för ytterligare utveckling av intermodala lösningar är dock begränsade. Utmaningar kopplade till bland annat effektivitet i omlastningsnoder, lyftbarhet för trailers och incitament för överflyttning av gods – där det är möjligt och relevant – till järnväg och sjöfart behöver hanteras.

Lunchklubben inleddes med en kort introduktion från branschföreträdare som sedan öppnade upp för ett öppet samtal där det utbyttes tankar, erfarenheter och potentiella förslag. Samtalen genomsyrandes av goda exempel och tankar kring branschens behov i form av kapacitetshöjande åtgärder, ökad kompetens, effekterna av regleringar från EU och avsaknaden av ett helhetsperspektiv inom transportpolitiken.

Infrastruktur- och bostadsministern tackade för ett givande samtal och betonade vikten av det branschövergripande arbetet i denna fråga. Vi tackar också för ett gott samtal och hoppas kunna bjuda in till fler träffar framöver.