Hoppa till innehåll

ERTMS: Ta rygg på Tyskland

Känner ni igen er? Ja, rubriken är densamma som i nyhetsbrevet för ganska precis ett år sedan. Vad har hänt sedan dess? Man kan konstatera att Tyskland ännu inte fattat något politiskt beslut om landsomfattande utrullning av ERTMS och därmed finns inte heller något beslut om statlig medfinansiering av ombordutrustning. Visserligen dröjer besluten men vi har tydliga indikationer om att utrullningsplan och medfinansiering kommer hanteras som en helhet. Därmed visar tyska politiker på en probleminsikt som dessvärre saknas i Sverige.

Som vi rapporterade under senhösten pekar en konsultrapport beställd av Trafikverket ”Kommersiell riskanalys – Påverkan på branschaktörer av ERTMS-införandet i Sverige” mot kollaps för tågtrafik i spåren av ERTMS. DN har under veckan i två artiklar beskrivit hotet mot SJs trafik på Södra stambanan efter 2023. Även riskerna för godstrafiken till Europa lyftes fram.

Oh ja, Trafikverket har helt nyligen presenterat en omfattande revidering av utrullningsplanen för ERTMS. Flera delsträckor har skjutits upp med upp till två år. Men systemsyn saknas helt när de nya planerna läggs. Exempelvis har den kraftiga förseningen av ERTMS-projektet i Danmark fått genomslag i södra Sverige. Men viktiga delsträckor på Södra stambanan har fortfarande 2023 som inkopplingsdatum, vilket innebär att det inte blir några förbättringar för tågföretagen till följd av uppskjuten tidplan. Förklaringen till att Trafikverket så hårt håller fast vid 2023 är löften till EU om att ERTMS-utrullningen på stomnätet ska vara klar till 2030. Samtidigt sackar hela Europa efter, inte minst Danmark och Tyskland.

Riksdagen, Riksrevisionen, Trafikverkets egna konsulter samt inte minst branschorganisationer från järnvägen, kollektivtrafiken och näringslivet har pekat på de stora riskerna med att envist hålla sig fast vid dagens utrullningsdatum. Under våren 2020 kommer riskanalysen kompletteras med analys av effekter på samhällsnivå av ERTMS-införandet. Resultatet blir troligtvis ytterligare en rapport som bekräftar hotet om kollaps för tågtransporter i Sverige, vilket leder till minskad konkurrens, ökad överflyttning till vägtrafik och risker med uppnåendet av klimatmålen.

Finansieringslösningar diskuterades i ett seminarium arrangerat av Tågföretagen i veckan, med flera medlemmar närvarande. Med ett smart upplagt offentligt stöd skulle införandet av ett nytt signalsystem kunna optimeras både operativt och tekniskt. Allt som fattas är våra politikers beslut om sådant stöd.

Viktiga nyheter från Infrastrukturdepartementet är att införandet av fjärde järnvägspaketet kan komma att bli försenat i Sverige. Tågföretagen har både genom interna meddelanden och i en separat webbartikel i veckan rapporterat att Sverige eventuellt inte kommer hinna med att besluta om lagstiftning i tid för att klara genomförandet av den så kallade tekniska pelaren. Det finns därför risk för en period utan lagstiftning efter den 16 juni 2020. Tågföretagen har dock under hand fått informationen att målbilden trots allt är att gå i mål under våren 2020. Men infrastrukturdepartementet och Transportstyrelsen måste ändå snarast presentera en plan B för det fall oklarheter uppstår exempelvis avseende fordonsgodkännanden (och även ERTMS-godkännanden…) efter den 16 juni 2020.

Glädjande nyheter från veckan är att tåget bevisligen är punktligare än flyget på flera sträckor, till exempel mellan Stockholm och Göteborg.