Hoppa till innehåll
  1. Järnvägsyftet – kostnadseffektiva åtgärder med effekt inom tio år.
    Läs rapporten om kostnadseffektiva åtgärder för järnvägen som kan ge effekt inom tio år framtagen inom initiativet Omtag svensk järnväg. Rapporten går igenom trimningsåtgärder, effektivare underhåll och regelförändringar och konkluderar ett antal åtgärdsförslag som kan stärka järnvägens kapacitet och tillförlitlighet på kort sikt.
  2. Regeringsuppdrag Trafikverket att analysera åtgärder i transportinfrastrukturen i Norrbotten och Västerbottens län.
    Trafikverket har analyserat åtgärder i transportinfrastrukturen i Norrbottens och Västerbottens län. Det pågår stor industri- och samhällsutveckling i norr som sätter nya krav på infrastrukturen. Läs mer om de förutsättningar och möjligheter som kan öka kapaciteten och redundansen.
  3. Regeringsuppdrag Trafikverket att ta fram inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för planperioden 2026-2037.
    Sverige växer så det knakar och industrin investerar vilket genererar ett ökat resande och mer godstransporter. Den stora underhållsskulden måste betalas av och infrastrukturen måste klimatsäkras. Vi måste snarast förbereda oss för ett närmande till NATO och för ökande landtransporter till och från Europa när Fehmarn Bält-förbindelsen öppnas 2029. EU ålägger medlemsstaterna utsläppsmål som skapar ett tryck om en ändrad syn på hur de kommande – och stora – ökande transportvolymerna ska tas om hand. Kostnadsutvecklingen tycks inte stanna upp. De angivna faktorerna är dimensionerande för Sveriges framtida förutsättningar och konkurrenskraft. I somras gav Regeringen Trafikverket i uppdrag att ta fram ett inriktningsunderlag inför infrastrukturplaneringen för planperiod 2026–2037. Det finns nyanser i regeringsuppdraget som pekar mot en ny inriktning för den nationella infrastrukturplaneringen och de stora intressen som den ska svara upp mot. Det blir därför extra intressant att ta del av Trafikverkets redovisning av inriktningsunderlaget den 15 januari 2024.

Annan intressant läsning:

Regeringsuppdrag för Ostlänken, Göteborg-Borås och Skåne, Trafikverket