Hoppa till innehåll

Genomlysningen har bedrivits på ett transparent sätt gentemot både interna och externa intressenter. Tågföretagen och våra medlemmar – Trafikverkets kunder till järnvägstjänsterna – har givits möjlighet att bidra våra synpunkter på Trafikverkets verksamhet och arbetssätt.

Den 43-sidiga rapporten är intressant läsning och vi noterar att Trafikverket i genomlysningen tagit tydligt intryck av de utmaningar som både vi och våra medlemmar lyft fram. Från att vara en myndighet utan enhetlig och etablerad beskrivning de samlade leveranserna till samhälle och kund ska Trafikverket nu bli en organisation som ska mätas på leveransernas värde för dem de är till för.

Tågföretagen lyfter enträget i våra möten med Trafikverket – där MPK-införandet är ett tydligt exempel – att processeffektivitet måste mätas även i förhållande till kundleveransen. Trafikverket måste få en ökad insikt och ändra förhållningssätt till hur förändringar påverkar omgivningen, i synnerhet kundperspektivet. Även omgivningen har ett konstant tryck att effektivisera verksamheten i en värld där konkurrensen är hård. Trafikverket måste här ta ett helhetsansvar. I klartext innebär detta att vi som beroende intressenter måste vara delaktiga i hur Trafikverket följer upp och mäter förändrings- och förbättringsarbete redan innan förändringsprojekt inleds. Redan då måste gemensamma analyser genomföras av hur en tänkt förändring påverkar tjänsteleveransen till kund och i förlängningen till kundens kunder i form av resenärer och transportköpare.

Rapporten belyser möjligheterna som faktiskt finns genom att Trafikverket har en roll som samlande myndighet för alla trafikslag. Här finns möjligheter att dra nytta av innovationer och skapa en än mer effektiv myndighet, bland annat att erbjuda mer användbar kapacitet i väg- och järnvägssystemet. Vi ser dagligen att landets infrastruktur är eftersatt och möjligheterna att agera mer kraftfullt är starkt välkomna.

Att genomföra de aviserade förändringarna kräver uthållighet, tydligt ledarskap samt stort fokus på strategiskt förändringsarbete. Vi ser fram emot att bidra till de åtgärder som Trafikverket nu ska arbeta med för att säkerställa att myndigheten stärks genom en förflyttning mot en mer värdebaserad verksamhet: det vill säga en verksamhet med ett ökat fokus på att leverera värde utifrån samhällets, människors och näringslivets behov. I korthet: leveranser av värde för de kunder de är till för.

Slutligen kan inte nog betonas att förändringsarbetet kräver högt tempo för att det ska ge önskat resultat.