Hoppa till innehåll

Den nya TEN-T-förordningen träder i kraft

Tidigare i juni beslutade ministerrådet om den nya TEN-T-förordningen som reglerar gemensamma krav och ger förutsättningarna för utvecklingen EU:s gränsöverskridande transportinfrastruktur, Trans-European transport network (TEN-T). Ett viktigt regelområde är att harmonisera högsta tillåten tåglängd, för att underlätta för den gränsöverskridande godstrafiken.

Enligt förordningen ska medlemsstaterna göra allt de kan för att anpassa stomnätet inom TEN-T till 740 meter långa godståg senast år 2030. Senast år 2040 ska ett nytt ”utvidgat stomnät” tillåta denna tåglängd och år 2050 ska även det övergripande nätet inom TEN-T vara anpassat till dessa tåglängder. Andra krav rör elektrifiering, signalsystemet ERTMS, axellast och hastigheter.

Lagstiftningen kommer nu att undertecknas av rådets och Europaparlamentets ordförande innan den publiceras i EU:s officiella tidning under de kommande veckorna. Den reviderade förordningen träder i kraft tjugo dagar efter denna publicering.