Hoppa till innehåll

Förutom seminarierna kommer vi delta i flera runda bordssamtal, möten och nätverksträffar kompetensförsörjning, upphandlad trafik och infrastruktur i södra Sverige. Även beredskap i kris är en fråga som är aktuell för oss  under veckan. Hör av dig om du vill mötas upp på plats!

26 juni kl 10.00-11.00:

Hur får vi fler att resa kollektivt?

Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentrén Cramérgatan 3

Aktörerna inom kollektivtrafiken har antagit ett mål om att 2030 ska 4 av 10 resor vara kollektiva. För att nå mål om minskad klimatpåverkan från transportsektorn, ökad tillgänglighet och mindre trängsel i våra storstäder behöver fler resa kollektivt!

Branschen arbetar engagerat med en rad frågor men vi behöver också stöd rörande villkor och förutsättningar från politiken. Hur tänker nästa generations riksdagspolitiker? Vi har bjudit in företrädare för alla riksdagspartiernas ungdomsförbund att tillsammans med företrädare för den svenska kollektivtrafiken diskutera hur politiken med ändrade villkor kan bidra till att få fler att resa kollektivt.

Medverkande:

Tomas Byberg, Ordförande, Sveriges Bussföretag

Johan Wadman, VD, Svensk Kollektivtrafik

John Hultén, Föreståndare, K2 – Nationellt centrum för Kollektivtrafik

Bijan Zainali, Ordförande, Svensk Kollektivtrafik

Seminariet arrangeras av Tågföretagen i samarbete med Svensk Kollektivtrafik och Sveriges Bussföretag.

27 juni kl 9.30-10.15:

Omlastningsnodernas betydelse för transporteffektivitet – hur löser vi utmaningen?

Plats: Hamngatan 1, trädgården, Maritim Mötesplats

Transportberoendet i samhället är stort och väntas fortsatt öka. Vikten av transporteffektivitet och fokus på omställning inom transportsektorn bör vara en avgörande del av utvecklingen av framtidens transporter. En given lösning, som kan underlätta dessa utmaningar, är intermodala transporter.

Att sträva efter transporteffektivitet är naturligt inom åkerinäringen, godsjärnvägen och sjöfarten, i grunden handlar det om den mest effektiva vägen från punkt A till punkt B. Ett av Sveriges klimatmål till 2045 är nettonollutsläpp av växthusgaser, det innebär att transportsektorn i princip måste bli helt klimatneutral. I dag står inrikes transporter för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp. Transportsektorn har ålagts ett tufft beting att ställa om till följd av globala, europeiska och nationella krav om minskade utsläpp. Fram till 2040 är dessutom Trafikverkets prognoser att transportvolymerna kommer att öka med 50 procent. Därmed blir optimeringen av samverkan mellan väg, järnväg och sjöfart ett viktigt bidrag i omställningen. För att uppnå ökad transporteffektivitet krävs dock ett antal åtgärder på både kort, medel och lång sikt. Vilka insatser behövs från branschen? Vilka krav bör transportköparna ställa? Vad krävs från politiken? Det och mycket mer diskuteras under samtalet.

Medverkande

Anders Hermansson, vd, Föreningen Svensk Sjöfart

Gustaf Engstrand, Näringspolitisk chef, Almega Tågföretagen

Ulric Långberg, Samhällspolitisk chef, Sveriges Åkeriföretag

Åsa Coenraads, Näringspolitisk expert, Svensk Handel

Maria Stockhaus, Riksdagsledamot, M

Ulrika Heie, Riksdagsledamot, C

Lars Reinholdsson, vd, LBC Frakt

Johan Davidson, Statssekreterare, Landsbyggds- och infrastrukturdepartementet

Tomas Arvidsson, Transportindustriförbundet

Seminariet arrangeras av Tågföretagen i samarbete med Svensk Sjöfart och Sveriges Åkeriföretag.

27 juni kl 13.00-13.45 Industribroms eller industrilyft?

Plats: Svenskt Näringslivs trädgård, Hamngatan 3

Sveriges välfärd bygger på att vi har en konkurrenskraftig industri. En femtedel av godstransporterna går på järnväg. Många företag, framförallt i basindustrin, saknar andra alternativ än tåg. Men tågtransporterna fungerar inte tillräckligt bra, t.ex. ökar transporttiderna.

Sveriges välfärd vilar på en konkurrenskraftig industri. Den sysselsätter 800 000 personer och har en nyckelroll för den fossilfria omställningen. En femtedel av godstransporterna går på järnväg. För många företag, särskilt i basindustrin, finns inga andra alternativ än tåg. Men godstransporterna med järnväg fungerar inte tillräckligt bra, exempelvis ökar transporttiderna. Det råder dessutom kapacitetsbrist på flera sträckor, vilket gör att företag hindras att flytta över gods till järnväg. I internationell rankning ligger det svenska järnvägsnätet dåligt till och har ett sjunkande betyg. I en ny rapport har den samhällsekonomiska betydelsen av industrins järnvägstransporter analyserats. Analysen visar att 400 000 jobb påverkas av brister i järnvägssystemet och att industriinvesteringar på upp till 25 miljarder kronor per år hotas. Vad krävs för att få en bättre fungerande godstrafik på järnväg och mer kapacitet i järnvägsinfrastrukturen.

Medverkande:

  • Henrik Dahlin, vd, Green Cargo
  • Pär Helgesson, infrastrukturansvarig, SJ
  • Mette Kahlin McVeigh, SVP Corporate affairs, Stora Enso
  • Christina Friborg, Hållbarhetsdirektör, SSAB

Seminariet arrangeras av Omtag Svensk Järnväg.

28 juni kl 9.00 – 11.00:

Transportsystemet för oss närmare – Sverige växer med järnvägen

Plats: Donnersgatan 6, Samhällsbyggararenan i Almedalen

Järnvägen utgör en energieffektiv ryggrad i transportsystemet och stöttar dessutom grön omställning. Hur vi möter den växande industrins behov av snabb kapacitetsökning. Hur vi kan bygga mer kapacitet i järnvägssystemet här och nu, med hjälp av till exempel industriell produktion?

Vi ser fram emot en spänstig dialog som belyser olika perspektiv och alternativa lösningar för att bygga snabbare och effektivare och för att möta industrins växande behov. Bland annat diskuterar vi följande teman: behovet och betydelsen av projektspecifika task forces och råd för att adressera breda utmaningar som förtroende hos kunder, målkonflikter vid underhållsarbeten av befintliga banor. hur vi möter den växande industrins behov av snabb kapacitetsökning hur vi kan bygga mer kapacitet i järnvägssystemet här och nu, med hjälp av till exempel industriell produktion, förenklade tillståndsprocesser och alternativa organisation- och finansieringsformer hur utvecklingen av transportsystemet i en viss region kan bidra till helheten I panelsamtal och konstruktiva diskussioner med politiker, näringslivet och branschens främsta företrädare utforskar vi olika aspekter av infrastrukturens roll i samhällsbygget.

Medverkande

Andreas Carlson, Infrastrukturminister

Björn Asplund, Swedtrain

Catharina Elmsäter-Svärd, Byggföretagen

Elin Swedlund, Skogsindustrierna

Henrik Dahlin, Green Cargo

Johan Wadman, Svensk Kollektivtrafik

Kristoffer Tamsons, JBS

Maria Franksen, Gothenburg RoRo Terminal

Maria Signal Martebo, Alstom

Maria Stockhaus, (M)

Mathias Wideroth, Scanlog

Monica Lingegård, Tågföretagen

Nils Paul, Svenskt Näringsliv

Peter Norman, samordnare Arlanda

Roberto Maiorana, Trafikverket

Stefan Gustavsson, FSJ

Thomas Morell, (SD)

Tina Petersson Lind, Ikea AB

Ulrika Heie, (C)

Seminariet arrangeras av Tågföretagen i samarbete med Swedtrain, Järnvägsbranschens Samverkansforum – JBS, och Train & Rail