Remissvar Rätt för klimatet

I stora drag välkomnar Tågföretagen utredningen och dess fokus på transporteffektivitet – ett transporteffektivt samhälle är av stor vikt för klimatomställningen. Sverige kommer inte kunna nå det långsiktiga klimatmålet om nettonollutsläpp av växthusgaser senast år 2045 om inte transportsystemet ställs om till optimerad och därmed minskad energiförbrukning. För att nå klimatmålen behöver både industrier och transporter elektrifieras, detta sker bland annat genom ökad användning av järnvägen och ett effektivare samspel mellan olika trafikslag.

Klimaträttsutredningen, SOU 2022:21, redovisar förslag till ändringar av lagstiftningen inom tre områden: främja bidrag till klimatomställningen, underlätta byggande av elnät och ett transporteffektivt samhälle. I vårt remissvar fokuserar vi på de delar av utredningen som berör transporteffektivitet. Läs mer om detta i vårt remissvar.

Detta ärende

Status


Från

Miljödepartementet


Svar senast

7 november 2022


Länk till remiss

Rätt för klimatet SOU 2022:21