Remissvar utfasningsutredningen

Tågföretagen står bakom såväl de svenska klimatmålen som målet om att EU ska nå netto-noll-utsläpp senast 2050.

Tågföretagen ställer sig positiva till förslagen om att användningen av fossila drivmedel i inrikes transporter och arbetsmaskiner i Sverige ska vara utfasad senast 2040.

Det är av största vikt att komplettera årtalet med regelbundna kontrollstationer, lämpligen i samband med regeringens arbete med att ta fram en ny klimathandlingsplan under varje mandatperiod. Av de utpekade utvecklingsområden som får anses särskilt viktiga att följa upp bör prioriteras möjligheterna till ytterligare åtgärder för ökad transporteffektivitet.

Läs hela remissvaret

Detta ärende

Status


Från

Miljödepartementet


Svar senast

6 september 2021


Länk till remiss

Utfasningsutredningen, SOU 2021:48