Hoppa till innehåll

Remissyttrande angående Fossilfrihet på väg

Utredningen om Fossilfri Fordonsflotta (SOU 2013:84), eller FFF-utredningen som den populärt brukar kallas, har varit ute på remiss. Tågoperatörerna har skickat in ett yttrande till Näringsdepartementet. Några punkter från remissvaret:

  • Utredningen pekar på att det med relativt måttliga medel är möjligt att öka kapaciteten och transportera betydligt mer gods på järnväg än vad som sker i dag genom alternativa lösningar. Utredningen rekommenderar därför att järnvägskapaciteten ökas genom åtgärder för längre, tyngre och snabbare godståg. Det är positivt att utredningen identifierat att det går att öka kapaciteten, men det räcker inte. Vi saknar skarpa förslag om hur den katalog av alternativa lösningar för att öka kapaciteten, som Järnvägsgruppen på KTH tagit fram åt utredningen, ska förverkligas.
  • Trafikverket och Trafikanalys har i flera rapporter pekat på att höjningarna av banavgifterna och tågoperatörernas finansieringsansvar för ERTMS ombordutrustning leder till att vägtrafiken ökar på tågtrafikens bekostnad. Trots detta rekommenderar FFF-utredningen, helt utan analys av konsekvenserna på utsläppen av växthusgaser, näringslivets kostnader och potentialen för trafikslagsbyten att det införs differentierade banavgifter för att effektivisera kapacitetsutnyttjandet och möjliggöra trafikslagsbyten. Tågoperatörerna är mycket kritiska till att utredningen inte analyserat effekterna av banavgifterna och finansieringsansvaret för ERTMS ombordutrustning.
  • Vi anser att transportsektorns skatte- och avgiftssystem ska samordnas när det gäller såväl nivå som tidpunkt. Banavgifterna bör därför frysas och inte höjas förrän det införs en kilometerskatt på lastbilstrafik som minst är i nivå med banavgiften.  Tågoperatörerna anser dessutom att det är en stor brist att utredningen inte har utrett hur en kilometerskatt på tunga lastbilar ska införas.
  • FFF-utredningen föreslår att det ska bli möjligt att framföra längre och tyngre på lämpliga delar av vägnätet. Tågoperatörerna pekar i yttrandet på att ett ensidigt införande av längre och tyngre lastbilar utan att kompensera godsjärnvägen innebär bara att mer gods kommer att föras över på vägarna och att klimatpåverkan från transporterna kommer att öka. Vi förordar därför ett samtidigt införande av tyngre lastbilar och miljörabatter på banavgifterna. Miljörabatter finns i många andra EU-länder och är tillåtet enligt EU:s regelverk.
    Utredningen har identifierat att det behövs kraftfulla satsningar på kollektivtrafik, järnväg och intermodala transportlösningar. Det är positivt att utredningen identifierat att det behövs satsningar, men det räcker inte. Det behövs åtgärder.

Status
Besvarad

Från
Miljödepartementet

Svar senast

Fossilfrihet på väg