Konkreta åtgärder och gemensam målbild

Under veckan har Stockholmsmässan blivit invaderad av kollektivtrafikens alla intressenter på Persontrafik 2018. Flera av våra medlemmar var på plats som utställare, talare, deltagare i paneler och som besökare. Från kansliet deltog vi som medarrangörer, moderatorer och talare. Utan tvekan står kollektivtrafiken i Sverige fortsatt stark. Järnvägen är en viktig del men mässans fokus blir av naturliga skäl främst busstrafiken och servicefunktioner i våra städer och regioner. Av särskilt intresse för järnvägens väl och ve var panelsamtalet om utrullningsplaner och finansiering av ERTMS-ombordutrustning. Det var vår tidigare VD Christel Wiman som modererade samtalet som fördes mellan Arnold Vonkavaara, Programchef uppgradering av järnvägssystemet, Trafikverket, Caroline Ottosson, VD SL och Björn Westerberg, Tågoperatörerna. För helhetsbilden av utmaningarna med ERTMS-utrullningen var det intressant att ta del av de konkreta utmaningar som just SL står inför. Stockholm har redan ett komplext system, hårt pressat av begränsningar i infrastrukturen, ökande resandetal samt stockholmarnas förväntningar och stort behov av ökad kapacitet. Utrullningen av ERTMS erbjuder extraordinära utmaningar. Caroline Ottosson framhöll det stora behovet av tydliga besked om var och när systemet kopplas in i Stockholm och att det blir ett pussel att lägga med installation i ett ständigt pågående system, med fordonsuppgraderingar och med kommande fordonsleveranser. Störningar kan överhuvudtaget inte accepteras. Politikerna i landstinget vill ha en kvalitetssäkrad specifikation, så att inte nya skattemedel måste fram för omfattande uppgraderingar. Björn Westerberg framhåll behovet av en finansieringslösning som möjliggör för operatörerna att bidra till utrullningen. Panelen var överens om att det krävs en riskanalys av helheten.

I förra veckan gick JBS strategikonferens av stapeln och huvudfokus var på hur vi skapar förutsättningarna för en framgångsrik järnvägsbransch. En kritik från tågoperatörerna har varit att det är mycket prat och liten verkstad. Vi behöver en starkare ”sense of urgency” och att alla aktörer ställer upp och tillsammans fokuserar och bidrager till arbetet för ökad punktlighet. Det finns organisatoriska effekter som leder till förseningar: till exempel banarbeten som inte blir av, koder som sätts på fel sätt, trafikledningens olika prioriteringar, hastighetsnedsättningar med mera. Målet för JBS är främst att öka punktligheten och järnvägens robusthet. Järnvägens kompetensförsörjning blir av stor vikt, både vad gäller rekrytering och utbildning.

På konferensen framfördes att det är viktigt för järnvägen att ta fram en positiv bild och en berättelse som engagerar och skapar en positiv framtidstro. Det diskuterades hur kan vi gemensamt förstärka bilden av järnvägen och skapa framtidstro och stolthet. Järnvägsbranschens ”code of conduct” utgår från att vi tar ansvar och bidrar och vi gör varandra bra. Styrelsen var enig om att det är våra åtgärder som måste börja ge effekt. Det krävs konkreta åtgärder och en gemensam målbild. Vi är i pålitlighetsbranschen och det är dags att sluta prata om lövhalka, vinter och värme som orsaker. Vi måste dra lärdomar från tidigare erfarenheter. Ett förslag som fick stort gillande var framtagande av en 100-punktslista på åtgärder som kan ge tydlighet och transparens och kommuniceras extern för att stärka järnvägens varumärke.

Till sist en påminnelse om Järnvägsdagen den 12 november. Det finns några platser kvar – kom ihåg att anmäla dig!

Men först är det dags för skolans höstlov, en något lugnare vecka med kanske lite insprängd ledighet för några av oss. Vi hoppas på fortsatt sköna höstdagar.

Läs hela nyhetsbrevet