Hoppa till innehåll
Öresundsbron

Orimligt att tåg­företag ska utföra polisens arbete

Tågföretagen anser att det är orimligt att ge tågföretagen i uppdrag att utföra uppgiften att kontrollera identitetshandlingar när tågen kör över gränsen, enligt regeringens förslag om ny lag om att införa tillfälliga förbud att transportera personer utan giltiga identitetshandlingar till Sverige. Det skriver Tågföretagen i sitt yttrande gällande remissen av förslag till lag om tillfälliga förbud att transportera personer utan giltiga identitetshandlingar till Sverige.

Uppgiften att kontrollera identitetshandlingar är utifrån alla aspekter en ren myndighetsutövning som tågföretagen inte har kompetens för. Att be medarbetare att bedöma äkthet och giltighet av ett brett spektrum av identi­tetshandlingar utan att ha den kunskapen är orimligt.

Tågföretagen har full förståelse för att en situation där det kan förekomma allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet kan kräva särskilda åtgärder, men det behövs en annan lösning.

Ta vara på tidigare erfarenheter och synpunkter

I samband med till exempel flyktingströmmen 2015 och Rysslands invasion i Ukraina förra året lyfte regeringen liknande förslag och det är förvånande att förslaget inte har tagit hänsyn till tidigare erfarenheter och synpunkter:

  1. Gränskontroller som innefattar identitetskontroll utgör myndighetsutövning och bör även fortsättningsvis utföras av Polismyndigheten med bistånd av Tullverket och Kustbevakningen, inte av transportören. När det handlar om att vidta åtgärder i anledning ”allvarlig fara för den allmänna ordningen” är det direkt olämpligt att lägga det ansvaret på upphandlad obeväpnad bevakningspersonal.
  2. Tågföretag har inte den organisation och den infrastruktur som krävs för att dessa kontroller ska ske på ett ordnat sätt. Ett exempel är plattsformsägaren i Kastrup som med­delade i mars 2022 att man inte tillåter gränskontroller på sin plattform.
  3. Förslaget ger ytterligare negativa konsekvenser i form av färre tåg, betydande påverkan på arbetspendlingen mellan Sverige och Danmark samt markanta kostnadsökningar för tågföretagen.
  4. Förslaget har inte adresserat någon form av kompensation för de ökade kostnaderna som det innebär för tågföretagen att ta över polisens ansvar. Att få ett det här uppdraget leder dessutom till förlorade intäkter för tågföretagen.
  5. Hela utformningen kring viten är både otydlig och orimlig. Förslaget utgår från att förenkla för myndigheter att utföra tillsyn utan att beakta konsekvenserna för utövaren och rimligheten i hur man föreslår att föreskrifterna ska utformas. Lagförslaget menar på att när en person kommer till landet och visar sig ha en ogiltig identitetshandling har tågföretaget per definition överträtt förbudet, oavsett vilka åtgärder som genomförts. Transportören riskerar då ett vite på 30 000–250 000 kronor, där det för övrigt är oklart om det gäller per tillfälle eller med något annat som beräkningsgrund.

Förslaget strider mot EU-rätten

I promemorian hävdar man att det inte finns något hinder att införa detta förslag i EU-rätten men det finns rättspraxis från EU-domstolen som med stor sannolikhet gör att lagförslaget står i strid med EU-rätten, åtminstone vad gäller att tågföretagens skyldighet att genomföra identi­tetskontroller mellan Danmark och Sverige.

EU-domstolen har ännu endast prövat lagstiftning som ålägger bussföretag en skyldighet att genomföra pass-/identitetskontroll – eftersom frågan formulerades så av den nationella domstolen – men vi har svårt att se att den skulle kunna komma till en annan slutsats i fråga om motsvarande skyldighet för tågföretag.