Hoppa till innehåll
Den 2 januari 2019 läggs till historien som en mörk dag för järnvägen i Danmark och Norden. Åtta döda och ett flertal skadade efter en kollision mellan fallande last från ett godståg och ett passagerartåg på Stora Bältbron. Danska Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har efter olyckan beslutat att i vart fall under två veckor bland annat stoppa all trafik med trailervagnar i Danmark och har begärt att varje tågoperatör som vill ha undantag från detta ska redovisa en kontrollmetod som ska godkännas av ett oberoende kontrollorgan som sin tur godtas av styrelsen, innan förbudet hävs. Den 11 januari har vi fått besked om att Hector Rail fått tillstånd att återuppta trafiken med trailervagnar genom Danmark.

Svenska myndigheter har ännu inte vidtagit några åtgärder, annat än insamling av fakta och informationsutbyte samt erinrat järnvägsföretagen om vikten av systematiskt säkerhetsarbete. Haveriutredningar genomförs under de närmaste veckorna och månaderna så det återstår att ta del av vad som konkret orsakat olyckan och bakomliggande faktorer. Vi konstaterar dock att underhållet av godsvagnar är en viktig aspekt, liksom att lastsäkringsrutiner tillämpas som det är tänkt. Enligt sondering bland våra svenska tågoperatörer och transportköpare bedömer vi att de rutiner som tillämpas utifrån gällande regelverk bör vara tillfyllest. Men värdet av att kontinuerligt bedriva ett engagerat trafiksäkerhets- och lastsäkringsarbete kan inte nog underskattas.

Det ger oss en fortsatt allt säkrare järnvägsdrift och befäster järnvägen som ett utomordentligt säkert transportslag. Tågoperatörerna följer ärendet noga tillsammans med medlemmarna, näringslivsorganisationer och svenska myndigheter.