Hoppa till innehåll
Efter mer än tre års förhandlingar har EU:s nya reglering av buller från godsvagnar beslutats den 31 januari 2019, med ett relativt bra resultat för Sverige. De stora utmaningarna med den nya lagstiftningen var – som vi lyft fram tidigare – försämrad trafiksäkerhet vid järnvägen med följden kraftigt ökade kostnader och minskad kapacitet i det svenska järnvägssystemet. Det är effekter som i förlängningen skulle slå hårt mot basindustrin och exporten men även mot hela vårt redan pressade järnvägssystem.

I korthet har Sverige nu fått till skrivningar i förordningen TSD Buller som innebär att det största hotet från regleringen – det mot trafiksäkerheten – avvärjs. Fram till 2020 ska nu trafiksäkerheten under de nya kraven utvärderas. Det gäller framförallt kravet på användning av kompositbromsar. Vi konstaterar därmed att Kommissionen och ERA tillmötesgått de reservationer vi framfört från Sverige. Nu fortsätter därför ett intensivt arbete med att i detalj kartlägga trafiksäkerhetsrisker och möjliga lösningar för bibehållen (och naturligtvis ökande) godstrafik på järnväg på kort, medellång och lång sikt. Efter 2020 kommer en utvärdering att ske om nödvändiga åtgärder för att bibehålla trafiksäkerheten och samtidigt upprätthålla järnvägens konkurrenskraft. Därmed har vi lyckats avvärja de mest extrema konsekvenserna av införandet av striktare bullerkrav, inte bara för svensk industri utan även i flera länder i norra Europa.

Vi vill nu tacka alla inblandade som bidragit till ett under omständigheterna lyckat resultat:  Green Cargo och Hector Rail, branschens övriga aktörer inklusive Näringslivets Transportråd, Svenska Privatvagnsföreningen, Swedtrain, vår intresseorganisation i Bryssel – CER – samt inte minst Transportstyrelsen, Trafikverket och Näringsdepartementet, med engagerade statsråd och statssekreterare i Tomas Eneroth och Mattias Landgren.