Hoppa till innehåll
I veckan har regeringen presenterat budgeten och den innehåller som väntat successivt ökande satsningar på järnvägen som erhåller investeringar och underhållsanslag för 2020 på nästan 21 miljarder kronor. Av investeringarna går nästan 11 miljarder går till järnvägen, det vill säga 75 procent av den totala investeringsramen 2020 för vägar och järnvägar.

När det gäller fortsättningen för miljökompensationen – Socialdemokraternas vallöfte från 2014 tills dess distansbaserad vägslitageskatt införs – bekräftas att anslaget får användas till kompensation till godstransportörer på järnväg för icke internaliserade kostnader avseende godstransporter på väg eller sjöfart. Vi hoppas nu på en god dialog med Trafikverket och Infrastrukturdepartementet om de mer konkreta möjligheterna att utveckla systemet för miljökompensation.

Regeringen visar genom budgeten på insikter om utmaningarna för transportsektorn att klara sin del av klimatmålen. Skatter och avgifter för godstransporter på väg motsvarar i huvudsak inte de samhällsekonomiska kostnaderna. Visserligen har godstrafiken på järnväg också svårt att bära sina samhällsekonomiska kostnader. Regeringen anser dock att kalkylerna innehåller osäkerheter, till exempel avseende de samhällsekonomiska kostnaderna för utsläpp av koldioxid. I sammanhanget blir det intressant att se hur det uppdaterade skuggvärdet från ASEK-gruppen på CO2-utsläpp – en höjning från 1,14 till 7 kr / kg CO2 – kommer att ändra på internaliseringsgraderna för godstrafik på väg respektive järnväg.

Regeringen konstaterar också att nya stambanor för höghastighetståg ska färdigställas så att Stockholm, Göteborg, Malmö samt regioner och städer längs med och i anslutning till banans sträckning bättre knyts samman med moderna och hållbara kommunikationer. Den breda finansieringsdiskussionen mellan sju riksdagspartier ska återupptas och utgöra utgångspunkten för det fortsatta arbetet med projektet. Det ska ske en fortsatt utbyggnad av järnvägen i norra Sverige och planeringen för att bygga Norrbotniabanan i sin helhet ska intensifieras.