Hoppa till innehåll

År 2020 träder nya lagar i kraft som kan vara av intresse i arbetslivet. Här är några nya lagar, samt nyheter som kan vara bra att hålla koll på.

Åldersgränsen för rätten att kvarstå i anställning höjs

Anställningsskyddslagens, LAS, åldersgräns för hur länge man har rätt att kvarstå i anställning höjs i två steg, till utgången av den månad den anställde fyllt 68 år från 2020 och till utgången av den månad den anställde fyllt 69 år från 2023. Samtidigt ändras reglerna för avslut av anställning i samband med att åldersgränserna uppnås. Ändringarna i LAS innehåller också bland annat

  • Begränsat anställningsskydd för den som fyllt 68 år (2020) eller 69 år (2023)
  • Förenklat uppsägnings- och avskedsförfarande för den som uppnått åldersgränsen
  • 67-åringar kan få företrädesrätt
  • Övergångsreglerna innebär att avgångsskyldighet enligt kollektivavtal vid 67 år kan fortsätta att gälla även efter årsskiftet.

Läs mer i Arbetsgivarguiden

Prisbasbelopp för 2020

Prisbasbeloppet (PBB) för år 2020 är 47 300 kronor.

Medicinska kontroller – ny uppdaterad föreskrift

Arbetsgivare ska anordna medicinska kontroller för arbetstagare som sysselsätts i vissa arbeten. Exempel på nya eller utökade krav är att definitionen av nattarbetande utvidgas och kommer att gälla fler arbetstagare, och att handintensivt arbete kommer att omfattas av medicinska kontroller. Några förändringar börjar gälla 1 november 2019, helt nya krav och omfattande förändringar träder i kraft 1 november 2021.

Syftet är att visa om arbetstagarens hälsotillstånd medger en viss typ av arbete, ge möjligheter att tidigt upptäcka tecken på ohälsa kopplat till någon exponering i arbetet samt ge underlag för arbetsmiljöåtgärder.

Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3) har reviderats av Arbetsmiljöverket i syfte att bli mer tydlig och för att stämma bättre mot nya EU-direktiv och kända arbetsmiljörisker.

Förändringar i krav som funnits tidigare (AFS 2005:6) gäller fr om 1 november 2019. Däremot gäller övergångsbestämmelser för de nya kraven, och de som innebär omfattande ändringar.

Läs mer i Arbetsgivarguiden

Sanktionsavgift på 35 000 euro mot kreditupplysningssajt

Datainspektionen har efter tillsyn beslutat om en sanktionsavgift på 35 000 euro mot ett bolag för brott mot kreditupplysningslagen och dataskyddsförordningen. Orsaken är att sajten bedrivit kreditupplysningsverksamhet på ett sätt som inte är lagligt. Läs mer på Datainspektionens hemsida.

Vill du som arbetsgivare hålla dig informerad?

Arbetsgivarguiden är Tågföretagens kunskapsbank på webben som ingår i medlemskapet. Där får du juridisk rådgivning och snabb och aktuell information om aktuella arbetsgivarfrågor samt relevant information rörande ditt eller dina kollektivavtal – dygnet runt.

Inte medlem? Här kan du läsa mer om medlemskap i Tågföretagen.