Hoppa till innehåll
Tiden, och punktlighet, har varit viktig i järnvägens historia. Redan 1876 fick alla järnvägsstationer gemensam tid och sedan dess förväntades tågen komma och gå i tid. Trafikverket har tagit fram en rapport En punktligare tågtrafik om de mest betydande åtgärderna som Trafikverket genomfört på egen hand eller i samarbete med branschen åren 2017–2019 och som har bidragit till punktlighetsnivån för persontrafiken vid 2019 års utgång.

Så här beskriver Thomas Pettersson, Trafikverkets projektledare för rapporten de viktigaste slutsatserna:

– Förutom att visa på vikten av systematik och samarbete, både inom Trafikverket och med branschen, är det att vi kan bli bättre på att ”tagga” åtgärder så vi får en ökad medvetenhet och koppling till punktlighetsperspektivet – även om det kanske inte är huvudsyftet med alla åtgärder som görs. För mycket av det vi gör inom planera, vidmakthålla och investera har en direkt eller indirekt påverkan på punktligheten, och jag är övertygad om att en bättre taggning gör att vi kan bli bättre på att både prioritera åtgärder, få snabbare effekter och bättre följa upp dem.

Trafikverkets primära samverkansforum för punktlighet är Tillsammans för tåg i tid, TTT, som ingår i Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. TTT skapar framförallt värde via branschgemensam analys och gemensamt förbättringsarbete. Under 2019 utförde aktörerna som samverkar i TTT riktade åtgärder inom prioriterade områden och visade på en signifikant minskning av 3 628 störningstimmar, en minskning med cirka 9 procent av de totala störningstimmarna.

Läs hela rapporten En punktligare tågtrafik