Hoppa till innehåll

Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att analysera och kvalitetssäkra införandet av ERTMS. Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 september i år.

I uppdraget nämns inget om medfinansiering av ombordutrustning, en av de viktiga frågorna för branschen, men vi noterar bland annat följande intressanta uppdrag:

Beskrivning av alla delsystem som ingår i eller påverkas av införandet av ERTMS.

Analys av eventuella effekter på kostnader och genomförande för dessa delsystem vid en tidplan som innebär en senareläggning eller tidigareläggning av införandet jämfört med den föreslagna tidplanen för ERTMS.

 Beskrivning av vilka eventuella alternativ som finns till införandet av ERTMS.

Analys av konsekvenser av att införa eventuella alternativ i stället för ERTMS. Konsekvensanalysen ska bl.a. innehålla konsekvenser på kostnader, trafiksäkerhet, konsekvenser gentemot EU och konsekvenser för järnvägsföretagen samt för järnvägens konkurrenskraft gentemot andra trafikslag både nationellt och på europeisk nivå.

Uppdraget ska genomföras i dialog med branschaktörerna samt med beaktande av järnvägens totala funktionssätt.

Här kan du läsa hela uppdraget till Trafikverket: Uppdrag att analysera och kvalitetssäkra införandet av signalsystemet ERTMS i det svenska järnvägssystemet