Hoppa till innehåll
tåg i solnedgång

Sverige bör ta rygg på Tyskland avseende ERTMS

Branschens förväntar sig resultat från Trafikverkets regeringsuppdrag att analysera och kvalitetssäkra införandet av signalsystemet ERTMS i det svenska järnvägssystemet. Det är viktigt för branschen att få en slutlig, kvalitetssäkrad och robust utrullningsplan för att kunna göra nödvändiga investeringar och följa tidplanen. Här är ett axplock av Tågföretagens inspel till Trafikverket inom ramen för regeringsuppdraget.

Kommande teknikförändringar ger företagen ökade kostnader

Under hela ERTMS-projektet har det tillkommit förändringar som lett till onödiga kostnader hos tågoperatörerna. Kommer det nya tekniska specifikationer från EU-nivån under de kommande åren som återigen ändrar förutsättningarna i Sverige? När införs kommande version (2022/23) som för närvarande specificeras av ERA? När införs FRMCS i Sverige? Frågan om vilken kompensation tågoperatörerna kan få för kraftiga kostnadsökningar för icke nödvändiga investeringar vid förseningar av utrullningsplanen för ERTMS finns också liksom hur ska ett format för statlig medfinansiering av fordonsägares investering se ut.

Dubbelutrustning ATC och ERTMS

Mindre aktörer är mer sårbara i den stora tekniska uppgradering som ERTMS innebär. Hur stöttar Trafikverket branschens mindre aktörer med uppdaterad information om teknisk specifikation av ombordutrustning? Mindre aktörer behöver också stöd i den kostnadsdrivande och tidsödande godkännandeprocessen. Möjligheten att ha dubbelutrustning med både ATC och ERTMS under en införandetid på upp till 10 år skulle kunna vara en lösning på detta.

Kapacitet och nedstängningar

Utrullningen kommer att kräva omfattande banavstängingar. Hur verifierar Trafikverket planeringen av utrullningen så att järnvägssystemet så att vi inte tappar kapacitet? Hur verifierar Trafikverket en utrullning i tät trafik i storstadsområde, i kombination med pendeltågstrafik? Hur säkerställer Trafikverket bibehållen eller ökad kapacitet, exempelvis med en smartare teknisk specifikation?

Undvik ERTMS-öar

Hur svarar Trafikverket mot branschens behov av vissa geografiska prioriteringar för den svenska utrullningen, dvs undvika ERTMS-öar och principen starta norrifrån i stället för söderifrån?  Hur säkerställer Trafikverket den internationella koordineringen så att det inte uppstår nya barriärer mellan Sverige och Danmark respektive Tyskland till följd av olika val av specifikationer och utrullningsfilosofier, det vill säga så att exempelvis inga ERTMS-öar av betydelse uppstår.

Ingenjörsresurser och trafiksäkerhet

Hela införandet skapar också många frågor kring hur projektet ska genomföras som hur säkerställer Trafikverket att det finns ingenjörsresurser samt (cyber)säkerhetsrisker i övergången till ERTMS, inom och mellan olika delsystem? När systemet sedan tas i bruk hur minimerar Trafikverket trafiksäkerhetsmässiga, operativa och ekonomiska risker vi övergång från system H (ATC) till system E (ERTMS)?