Hoppa till innehåll

Bedömer regeringen att det finns behov av en förstärkt gränskontroll borde åtgärden att kontrollera ID-handling för gränskontrolländamål vara en myndighetsuppgift som åligger polisiära myndigheter. Privata aktörer har varken befogenheter eller kompetens att göra det. Lagen är gjord att användas av en myndighet och när formulering ”allvarlig fara för den allmänna ordningen” är det direkt olämpligt att lägga det ansvaret på upphandlad bevakningspersonal. Det skriver Tågföretagen i sitt remissvar till remissen Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet till följd av Rysslands aggression mot Ukraina.

− Järnvägsföretagen har varken den infrastruktur, kompetens eller personal som krävs för att dessa kontroller ska ske på ett ordnat sätt. Tillgång till infrastrukturen är av avgörande betydelse, vilket möjligen kan uppfyllas av infrastrukturförvaltare såsom Trafikverket och Banedanmark, säger Lina Lagerroth, näringspolitisk expert Tågföretagen.

I remissen föreslår regeringen att de själva, eller den myndighet som regeringen bestämmer över, ska få meddela föreskrifter om identitetskontroller vid transporter som utförs med buss, tåg eller passagerarfartyg till Sverige från annan stat. Regeringen ska också få meddela föreskrifter om tillsyn, kontroll och sanktionsavgifter för att se till att åtgärder har vidtagits med stöd av lagen följs. Ansvaret för kontroll av ID-handlingar föreslås läggas på transportörer i samband med inresa till landet.

Regeringens förslag till ny lag och förordning liknar den förordning som togs fram i samband med flyktingkrisen 2015 trots den kritik som då framfördes. Det är därför förvånande att regeringen nu föreslår en liknande hantering. För Tågföretagens medlemmar och dess resenärer hade lösningen starkt negativa konsekvenser med avvecklande av trafik och stora ökande kostnader.

Tågoperatörerna förutspår att det kommer att uppstå problem med identitetskontroller för linjetrafik över gränserna. En trafik som främst består av pendlare som kan ha olika typer av periodkort och löser inte biljett för den enstaka resan. De har inte alltid med sig ID-handlingar.

− Vi på tågföretagen har full förståelse för behovet av tillfälliga lagar utifrån att säkerställa EU:s inre gränser och därmed Sveriges gränser. Men gränskontroll med identitetskontroll utgör en tydlig myndighetsutövning och bör även fortsättningsvis utföras av Polismyndigheten med bistånd av Tullverket och Kustbevakning, inte utav transportören, säger Lina Lagerroth.

Mycket kort remisstid

Den korta remisstiden, endast tre dagar, har gjort att Tågföretagen inte har haft möjlighet att göra en fullständig genomlysning av förslaget och dess konsekvenser för Tågföretagens medlemmar. 2015 hade remissinstanserna endast två dagar vilket ledde till att Lagrådet ansåg att beredningsunderlaget av otillräckligt och avstyrkte förslaget. Även tiden till införande – redan den 8 april – är alldeles för kort för att införa nya rutiner samt att biljetter redan är sålda med helt andra resevillkor.

Läs hela remissvaret