Hoppa till innehåll

Den 1 juni börjar en helt ny järnvägslagstiftning gälla. Den nuvarande järnvägslagen från 2004 ersätts med fyra nya lagar och tillhörande förordningar och en mängd myndighetsföreskrifter kommer att ändras. Regeringen har utfärdat tillhörande förordningar och därmed kan Transportstyrelsen slutföra arbetet med att utfärda nya och ändrade föreskrifter. Enligt uppgift kommer dessa att publiceras den 25 maj. De nya lagarna och förordningarna finns att läsa via svenskforfattningssamling.se

Tre av de nya lagarna är baserade på varsitt EU-direktiv och den fjärde omfattar det som kallas nationella järnvägssystem, till exempel Roslagsbanan, Saltsjöbanan, museijärnvägar, med flera. EU:s järnvägslagstiftning består av flera olika regleringar som syftar till att skapa en öppen gemensam marknad med säker järnvägstrafik där gränsöverskridande trafik underlättas genom teknisk samordning, gemensamma driftprinciper, behörighetskrav för lokförare, med mera.

Redan år 2016 togs ett stort steg till en mer gemensam reglering och samordning av tillstånds- och godkännandeprocesser genom det så kallade fjärde järnvägspaketet, med ett reviderat direktiv om en gemensam europeisk järnvägsmarknad (”SERA-direktivet”), ett uppdaterat järnvägssäkerhetsdirektiv och ett omarbetat driftskompatibilitetsdirektiv. Genom en särskild förordning fastställdes också nya utökade mandat och uppgifter för EU:s järnvägsmyndighet, ERA. Senare har även ett krav på att alla fordon ska ha en certifierad underhållsansvarig enhet tillkommit år 2019. Allt detta skulle vara infört senast 16 juni 2020 men kom att skjutas upp något på grund av pandemin. Sverige har dock dröjt ytterligare och först den 1 juni i år genomförs de ändringar som behövs i svensk lagstiftning.

Den nya lagstiftningen innebär ändrade krav, regler och arbetssätt inom många olika områden. En del förändringar blir dock inte aktuella förrän ett järnvägsföretag behöver få sina tillstånd förnyade, medan andra förändringar redan gäller genom tvingande EU-förordningar som så att säga ”kör över” äldre svensk lagstiftning.

Endast en ansökan för att bedriva trafik inom EU

En stor förändring är att den som bedriver trafik i mer än ett land eller har fordon som är godkända i flera länder söker tillstånd (säkerhetsintyg) och fordonsgodkännanden hos Europeiska järnvägsbyrån (ERA) i stället för i varje land.

Syftet med den ändrade regleringen för certifiering som underhållsansvarig enhet, ECM, är att få lika villkor och att gemensamma tekniska krav och säkerhetsmetoder tillämpas i alla EU-länder med järnväg och i de EES-länder som anslutit sig till detta. Eftersom alla måste vara överens om krav, villkor och metoder för att lita på varandra blir regleringen gärna detaljerad och snårig, samtidigt som vissa områden innehåller valfria lösningar eller till och med oreglerade punkter. Införandet av ny teknik parallellt med befintliga fordon, banor och signalsystem komplicerar tillvaron innan visionen om ett öppet gemensamt järnvägsområde i hela Europa kan bli verklighet.