Hoppa till innehåll
logga Persontrafikmässan

Spännande seminarier på Persontrafik

Den 25–27 oktober får vi åter chansen att träffas på Persontrafikmässan. Det har gått fyra år sedan mässan anordnades och sedan dess har en hel del hänt i branschen. Med nya lärdomar, utmaningar och förutsättningar har branschen mycket att prata om. Här kommer våra tips på intressanta seminarier som på olika sätt fokuserar på tågtrafiken. Hur ökar vi det kollektiva resandet? Hur förbättrar vi tågplaneringen och vad behöver vi tänka på inför framtidens tågresande?

Kommer du till mässan så kom förbi och säg hej till oss i montern Mötesplatsen, C09:49, precis utanför konferenslokalerna. Där hittar du Tågföretagen och de övriga medarrangörerna Sveriges Bussföretag, Svensk Kollektivtrafik, Sveriges kommuner och regioner, Svenska Taxiförbundet och Samtrafiken.

Här hittar du hela konferensprogrammet för Persontrafik

Tisdag 25 oktober

Under 2021 tog Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag och Tågföretagen initiativet till ett nytt branschprojekt för kollektivtrafiken. Efter det stålbad som branschen gick igenom under pandemin behövdes en nystart och satsning framåt, med högt satta mål och visioner. I branschens programförklaring finns en rad åtgärder som ska genomföras för att bidra till ett hållbart samhälle. Var är vi nu och vad vill branschen framöver? Projektet knyter an till branschens tidigare mål om ett fördubblat resande. Möt styrgruppen för projektet som berättar om nästa steg mot nya mål.

Medverkande: Kristoffer Tamsons, ordförande Svensk Kollektivtrafik, Tomas Byberg, ordförande Sveriges Bussföretag, Henrik Dahlin, Tågföretagen.

Digitalisering och automatisering är ord på allas läppar. Här ger KTHs forskare en framtidsspaning om hur persontågstrafiken kan komma att se ut 2050.

Medverkande: Emil Jansson, Ingrid Johansson och Oskar Fröidh, KTH.

Hur ser kompetensbehovet ut för branschen och hur möter vi detta? Vi får lyssna till en omfattande behovsanalys (Tempen) samt hur några av branschens aktörer arbetar med frågan.

Medverkande: Maria Sjölin Karlsson, Transportföretagen, representanter från Arbetsförmedlingen och arbetsgivare.

Ett av branschens förbättringsområden är ökad punktlighet. Sedan 2013 finns det på järnvägssidan en särskild branschsamverkan kring punktlighetsfrågorna. I programpunkten får vi höra om arbetet hittills, vad som gått bra och mindre bra samt vad som behöver göras framöver för att infria målen och inte minst kundernas förväntningar. Klart är att alla behöver dra sitt strå till stacken och jobba både i närtid och framtidsinriktat.

Medverkande i panelsamtal: Johan Oscarsson, Strukton Rail, Britt-Marie Olsson, SJ, Mats Ohlsson, Skånetrafiken samt Peter Svensson från Trafikverket.

Onsdag 26 oktober

Civilförsvaret håller återigen på att stärkas i Sverige. Det är drivet av flera faktorer, inte minst ett för närvarande oroligt omvärldsläge. Kollektivtrafiken spelar en viktig roll i civilförsvaret, och i detta seminarium får vi lyssna till varför så är fallet, vilka krav totalförsvaret ställer på kollektivtrafiken och vad det innebär i praktiken för branschens olika aktörer.

Medverkande: Pelle Rytterlund, Trafikförvaltningen i Region Stockholm: Moderator: Peter Örn.

Välkomna att lyssna på dagens Keynote Speaker Joseph Nugent som berättar om hur New York City Transit arbetat med säkerhets- och trygghetsfrågor i ett övergripande samhällsperspektiv med möjligheter för kollektivtrafiken. Under punkten kommer ni få ta del av erfarenheter, resultat och inspiration. Programpunkten är på engelska

Medverkande: Joseph Nugent, MTA New York City Transit. Moderator: Peter Örn

Kl. 14:30 – 15:00 Nystart kräver partnerskap

Branschen har enats om ett nytt mål för kollektivtrafiken: 2030 ska 4 av 10 motoriserade resor ske kollektivt, och målet återfinns i programförklaringen som har tagits fram av Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag och Tågföretagen. För att lyckas med visionen krävs samarbete, partnerskap och bra avtalsrelationer – men hur sker detta på bästa sätt och vilka förutsättningar är viktiga för framgång?

Medverkande: David Frydlinger, Cirio

Hör Västtrafik berätta om ett arbete de påbörjade 2013 som äntligen burit frukt. Nu är avtal på plats för att möjljiggöra tredjepartsförsäljning av biljetter. Vilka hinder har de haft på vägen och hur löstes detta? Vad är målet? Vi får även en omvärldsspaning hur det skiljer sig i de nordiska länderna, reflektioner från Skånetrafiken om deras motsvarande arbete och ställningstaganden samt från Flygtaxi om hur de tänker kring kopplingen mellan taxi och kollektivtrafik i framtiden.

Medverkande: Peter Rosenberg, Västtrafik, Peråke Persson Flygtaxi och Niklas Sandgren från Skånetrafiken: Moderator: Peter Örn.

Ta del av utställningen där doktorander från K2 och KTH visar posters och berättar om vad de forskat kring det senaste året och vad de kommit fram till gällande kollektivtrafik.

Lokal: Mötesplatsen

Kl. 15:30-16:30 Ny tågmarknad fokus Norge

Vad har hänt sedan det första ”pakket” upphandlades 2019 och GoAhead vann? Varför stoppades nya upphandlingar av tågtrafiken? Varför valde Norge denna väg? Vilka likheter och skillnader finns mot de övriga nordiska länderna? Vi får höra en operatör berätta om hur man upplevde upphandlingen och förutsättningarna att trafikera. Vad finns det för för- och nackdelar jämfört med hur det görs i Sverige?

Medverkande: Magnus Hedin, GoAhead samt Anders Venbakken, Jernbanedirektoratet.

Torsdag 27 oktober

Inom EU pågår ett förändringsarbete att ena de olika modellerna för kapacitetstilldelning, dvs hur man planerar tidtabell och ger olika tågföretag tillgång till spåren. Trafikverket deltar aktivt i detta projekt som kallas TTR. I denna programpunkt får vi höra mer om vad som är på gång och höra reflektioner från Transportstyrelsen som under arbetets gång lyft en del problem som kan uppstå.

Medverkande: Linda Thulin och Hanna Melker från Trafikverket samt Anna Westerberg, Transportstyrelsen

Mikromobilitet avser en rad små, lätta fordon som vanligtvis framförs under 25 km/h och som körs av användaren, exempelvis lånecyklar och elsparkcyklar. De senaste åren har antalet aktörer inom detta område växt dramatiskt, och nu erbjuds flertalet tjänster i de flesta städer, många helt privat finansierade, men andra delvis samhällsbetalda. Vi får ta del av några konkreta initiativ, hur de tillkommit, hur de används idag samt inte minst vilken roll de kan spela för hela kollektivtrafiksystemet.

Moderator: Peter Örn

Under 48 timmar har studenter från olika utbildningar och universitet gruppvis klurat på branschens insända Branschutmaningar. De har dessutom tagit hjälp av utställare och mässbesökare för att komma framåt under mässdagarna. På onsdagskvällen lämnade de in sina förslag. Här presenterar juryn sin bedömning kring de olika förslagen när det gäller kriterierna Uppfinningsrikedom/innovationshöjd, Kund-/resenärsnytta, Social samhällsnytta, Resurs- och miljönytta, Verksamhetsnytta samt Genomförbarhet.

Medverkande: Micael Dahlén, professor, Handelshögskolan i Stockholm • Eva Stattin, senior innovationsledare, RISE • Filip Kjellgren, programledare, VINNOA • Emil Frodlund, senior konsult, Ramboll/styrelsemedlem för European Passengers Federation (EPF) • Gabriella Nilsson, sektionschef, Trafikförvaltningen Region Stockholm • John Hultén, direktör, K2 Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik.

I Europa planeras tidtabellen på olika sätt i olika länder. I stället för att börja om varje år med en ny tågtidtabell finns det andra intressanta tillvägagångssätt. Ta del av hur Tyskland utarbetar en optimerad kapacitetsutnyttjandeplan för 2024 med förplanerade kanaler (timtable slots) för alla tågtyper och hur den nätövergripande kapaciteten optimeras i måltidtabellen ”Deutschland-TAKT”. Lyssna även på hur Schweiz och Nederländerna planerar fleråriga tidtabeller med endast mindre årliga justeringar och vilka de landspecifika egenskaperna är. Vilka konsekvenser ger det? Vad vinner man på denna stabilitet? Skulle det ge positiva effekter på punktligheten och skulle detta kunna fungera i Sverige?

Medverkande: Frederik Ropelius, SMA samt Werner Nüchterlein, P&N Consult.
Moderator Karin Klingenstierna.

Den aspekt i kollektivtrafiken som brukar få lägst betyg i nöjdhetsundersökningar är information i stört läge. Utifrån ett regeringsuppdrag kring förbättrad trafikinformation för järnvägen tog Trafikverket tillsammans med branschen fram en handlingsplan. Målåret i planen är 2022. Hur har det gått? Vilka insikter från resenärerna har man fått? Vilka förbättringar har gjorts? Har resenärernas nöjdhet förbättrats?

Medverkande: Ulrica Sörman, Trafikverket samt panel Kevin Brandt Leander, Skånetrafiken, Maria Hägerdahl, Jernhusen och Erik Erlandsson SJ

Representanter från de nordiska huvudstäderna bjuder på en spännande paneldiskussion där vi får höra mer om var kollektivtrafiken befinner sig 2030. Vilka erbjudande finns till resenärerna? Vilka av dagens lösningar finns kvar och vilka nya lösningar har tillkommit?
Programpunkten är på engelska.

Medverkande: Jens Plambeck, Trafikförvaltningen Stockholm, Johan Gjærum, RUTER, Johanna Wallin, HRT samt Jóhannes Svavar Rúnarsson från Strætó

Från kl 13.30 Kunden i fokus

Torsdag eftermiddag kommer att ha kunden som tema, bland annat en tankeväckande punkt kring hur vi går från kunden i fokus till kundens fokus. Du kan också lyssna på branschens tankar kring hur kundens fokus kan öka utifrån olika infallsvinklar.

Här hittar du hela konferensprogrammet för persontrafik