Hoppa till innehåll

På scenen delade politiker, Trafikverket, investerare, jurister, konsulter med flera, med sig av sina erfarenheter och sin syn på möjligheterna för Sverige att använda sig av nya former för utbyggnad av infrastruktur. Publiken fick med sig exempel på hur alternativ finansiering faktisk kan se ut, men också exempel på lånefinansiering och andra organisationsformer. Trafikutskottets politiker gav en relativt enad syn om de stora behoven av att investera mot bakgrunden att vår transportinfrastruktur är så eftersatt.

Viljan att hitta nya sätt att finansiera infrastrukturutbyggnad är stor, både inom näringslivet och politiken. Sverige behöver mer infrastruktur och Sverige kan inte vänta. Men det sitter långt inne att börja agera. Vi behöver i synnerhet ta oss an begreppen tid och långsiktighet som på olika sätt genomsyrade samtalen på Järnvägsdagen. Processer för prövningar, tillståndsgivning och byggnation är ofta långa. Dessa behöver effektiviseras för vi ska kunna hantera de utmaningar vi står inför.Staten behöver skapa långsiktiga förutsättningar för industrin att investera, och det gäller i synnerhet stabil energiförsörjning och säkrade transporter.

Frågan ställdes också: vad kan vi göra här och nu?

Infrastruktur tar tid att bygga. Vi behöver därför snabbt bestämma vad vi kan göra här och nu. Till exempel kan teknikutveckling och innovationer främja robustheten i järnvägssystemet, men även trimningsåtgärder, effektivare underhåll och regelförändringar. Upphandlingar som optimerar balansen mellan underhållsinsatser och tågtrafiken och smartare sekvensering av åtgärder genererar stora samhällsnyttor.  

Slutsats: Testa OPS och alternativa organisationsformer!

Visserligen stod det alltmer klart att staten bör stå för de stora investeringarna i transportinfrastruktur. Alternativ finansiering, genom exempelvis privata investeringar från näringslivet i samverkan med staten, skulle emellertid kunna användas för specifika objekt i transportsystemet, i synnerhet där det finns en betalningsvilja. Med förebild från Norge ”Nye veier” skulle man kunna skapa en organisation för utvalda infrastruktursatsningar som utmanar dagens invanda mönster. För att genomföra större förändringar inom infrastrukturområdet är det dock av största vikt att det görs med brett politiskt stöd. Ryckigheten i de stora infrastrukturbesluten behöver elimineras genom långsiktiga och politiskt hållbara beslut. Danmark inspirerar genom att stora beslut där fattas i total politisk enighet, och därefter genomförs på utsatt tid. Goda exempel är utbyggnaden av Fehmarn Bält-förbindelsen och uppgraderingen av järnvägen mellan Köpenhamn och Rödby.

Järnvägsdagen arrangerades av Swedtrain och Tågföretagen tillsammans med medarrangörerna Alstom, Systra, Euromaint, Railify, STHK, Wabtec och Vy.

Foto: Swedtrain