Hoppa till innehåll
Pierre Sandberg, förbundsdirektör Tågföretagen

Skrota förslaget om id-kontroller, regeringen

Regeringen har presenterat ett förslag på en lag som förbjuder transporter av personer utan giltiga identitetshandlingar till Sverige. Vi uppmanar regeringen att skrota förslaget, skriver företrädare för Kommunal, Seko, Tågföretagen, Svensk Kollektivtrafik och Sveriges bussföretag.

Det finns uppenbara skäl till att vi har särskilt utbildade gränspoliser i Sverige. Deras uppgift, att utföra kontroller av alla personer som reser över en yttre gräns, är en självklar form av myndighetsutövning. Under flyktingkrisen 2015 uppstod en situation där antalet asylsökande inom EU snabbt ökade kraftigt. För att minska antalet flyktingar till Sverige infördes en lag som gav transportörer som kör buss, tåg och vissa fartyg ett ansvar för att kontrollera att personer som reser in till Sverige har giltiga identitetshandlingar. För de bussförare och tågvärdar som tvingades utföra dessa kontroller uppstod hotfulla situationer, där de tvingades avvisa desperata flyktingar som saknade handlingar.

Lagrådet beskriver det som ”direkt olämpligt”

Trots det har Regeringen nu kommit med ett förslag om att införa en lag som skulle ge regeringen befogenhet att självständigt besluta om tillfälliga förbud mot att transportera personer utan giltiga identitetshandlingar till Sverige. Det nya förslaget motiveras med att det vid ”allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet” behövs andra åtgärder än de som finns idag i form av till exempel inre gränskontroller. Nu har regeringen inhämtat Lagrådets synpunkter, och när vi läser yttrandet kan vi konstatera att vår kritik i princip helt blir bekräftad. Det bemyndigande som regeringen får genom lagen är så omfattande att det beskrivs som ”direkt olämpligt” av Lagrådet eftersom riksdagen inte vet hur lagen kommer användas. 

Vi har alla kritiserat förslaget utifrån hur det påverkar våra medlemmar och medarbetare

Vi har alla kritiserat förslaget utifrån hur det påverkar våra medlemmar och medarbetare. Regeringen berör inte med ett ord hur förslaget kommer att påverka de som förväntas utföra dessa kontroller, det vill säga bussförarna och tågvärdarna. En ofrånkomlig konsekvens av förslaget är att våra medarbetares och medlemmars säkerhet kommer att äventyras. Det är uppenbart utifrån tidigare erfarenheter. När våra medarbetare och medlemmar tvingas utföra vad som rätteligen bör utgöra myndighetsutövning, utan kunskap eller utbildning för detta, så utsätts de för ökade risker för hot och våld. Redan i dag är det en del av deras vardag, men de här kontrollerna skulle eskalera situationen på ett helt orimligt sätt.

För stora risker 

Regeringens förslag innebär helt enkelt stora risker för den enskilde medarbetaren. Dessutom förväntas personalen inte bara kontrollera att passagerarna har id-handlingar, utan även handlingarnas giltighet. Hur tänker man sig att detta ska kunna ske? Om kontrollen ska vara trovärdig måste den utföras ordentligt. Bussförare och tågvärdar har inte utbildning eller teknisk utrustning för detta. Förslaget uppfyller inte sitt syfte, då kontrollen som utförs i praktiken blir verkningslös för att hindra personer som utgör hot att komma in i landet. Det blir ett kostsamt och farligt slag i luften. De regionala kollektivtrafikmyndigheterna kommer att få ökade kostnader till följd av kontrollerna. Ökade kostnader som gör att antalet avgångar sannolikt måste minska.

Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer och företrädare för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna är enade och har ett samlat budskap till regeringen: Ta till er av kritiken och slopa förslaget. För det är polismyndigheten, inte bussförare eller tågvärdar, som ska agera gränsvakter.

Malin Ragnegård, ordförande Kommunal, Gabriella Lavecchia, ordförande Seko, Pierre Sandberg, förbundsdirektör Tågföretagen, Johan Wadman, vd Svensk Kollektivtrafik, och Anna Grönlund, branschschef och vice vd Sveriges Bussföretag