Hoppa till innehåll

Se 2030-sekretariatets webbinarium Nationella planen – Branschen presenterar sina prioriteringar (Gustaf Engstrand pratar cirka 24 minuter in i sändningen.)

Det finns många hinder som behöver rivas för att Sveriges tillväxt ska nå sin fulla potential. Bland annat att matcha landvägar när Fehmarn Bält öppnar, nyindustrialiseringen i norr, kraven kring Nato-medlemskapet, med mera.

Inriktningsunderlaget från Trafikverket går från investeringar i infrastruktur till underhåll. 434 miljarder blir 537 miljarder för underhåll och investeringarna går från 522 miljarder till 418 miljarder.

Tågföretagens prioriteringar i förslaget till remissvar är:

  • Infrastrukturinvesteringarna måste öka som andel av BNP, från dagen 0,7 procent till 1970-talets 2 procent.
  • Stråkperspektiv för nationella gods- och persontrafikflöden
  • De största projekten planers och genomförs i en egen organisation med egen finansiering.
  • Utveckla de samhällsekonomiska kalkylerna. I dagens kalkyler är vägen överskattad och järnvägen underskattad.
  • Kapacitetsbrist och underhållsskuld
  • Underhållsmetoder – ekonomiska incitament för avstängningar. Det här jobbar Trafikverket aktivt med och har bland annat inrättat Västra stambanerådet för samverkan kring underhåll av Västra stambanan.
  • Byggmetoder. Diskussioner om nya byggmetoder som till exempel landbroar fortsätter.
  • CEF-strategi. Kan Sverige få mer EU-medel att finansiera järnväg?

Ulric Långberg, samhällspolitisk chef Sveriges Åkeriföretag, betonade vikten av ökad transporteffektivitet i logistikkedjorna. En fråga som Tågföretagen tillsammans med Sveriges Åkeriföretag och Svensk Sjöfart har samarbetat kring under lång tid.

Remissvaren på Trafikverkets inriktningsunderlag ska lämnas in senast den 15 april.