Remissvar EU:s nya tågpassagerarförordning

EU:s nya, reviderade tågpassagerarförordning, (Ds 2022:23) ska av medlemsländerna börja tillämpas den 7 juni 2023 och har varit ute på remiss.
Förordningen innehåller ytterligare begränsningar när det kommer till nationella undantag och skärper bland annat järnvägsföretagens skyldigheter i flera avseenden. I stora drag är dessa nya avvägningar mellan rättigheter och skyldigheter helt rimliga för såväl järnvägsföretag som tågpassagerare och andra aktörer på marknaden.

Du kan läsa hela remissvaret

Detta ärende

Status


Från

Justitiedepartementet


Svar senast

7 november 2022


Länk till remiss

EU:s nya tågpassagerarförordning