Hoppa till innehåll

Remissvar Godstransporter på väg

Tågföretagen välkomnar utredningens förslag om ett avståndsbaserat system som ska ersätta det nuvarande tidsbaserade systemet.

Med ett avståndsbaserat system förväntas konkurrenskraften jämnas ut och kontrollen av regelefterlevnaden förväntas bli bättre. Det avståndsbaserade systemet beaktar även geografiska förhållanden. Ett avståndsbaserat system – uttag av banavgifter – har varit rådande i järnvägssektorn under lång tid, därför är det helt rimligt att ett liknande system införs för vägtransporter.

Tågföretagen anser även att den geografiska differentieringen som föreslås avseende tätorts- och landsbygdskörning är rimlig. Vi delar också utredningens inriktning att systemet ska vara robust och vill poängtera vikten av att systemet håller över tid. Det sker snabba förändringar i samhället när det kommer till digitalisering, elektrifiering och autonoma transporter.

Tågföretagen har länge förespråkat ett ökat fokus på överflyttning av gods från väg till järnväg samt vikten av transporteffektivitet och intermodalitet. Det är positivt att utredningen reflekterar dessa perspektiv. Tågföretagen delar även utredningens uppfattning att det finns en bred politisk uppslutning att flytta över långväga godstransporter till järnväg och sjöfart.