Hoppa till innehåll

Remissvar Regional indelning – tre nya län

Tågoperatörerna har lämnat in remissvar på delbetänkandet från Indelningskommittén (SOU 2016:48) som föreslår en ny länsindelning för Sverige som skulle resultera i en minskning från 21 till 12 län i ett första steg. Tågoperatörerna anser att ett flertal viktiga frågor inte belysts tillräckligt och tempot i regionbildningen därför måste saktas ner.

Tågoperatörerna framhåller att Indelningskommittén har en hel del utredningsarbete kvar innan beslut om regionindelningar kan fattas och kommittén bör fokusera den fortsatta utredningen på bland annat följande:

  1. Konsekvensbeskrivning avseende effekter på kollektivtrafik samt miljö och klimat.
  2. Analys av hur regionbildningen bidrar till att skapa funktionella regioner med hänsyn till arbetsmarknad och kollektivtrafik, särskilt avseende förslaget om bildande av Svealandsregionen och kopplingen till Stockholms läns landsting.
  3. Utvärdering av kollektivtrafikens utveckling och kollektivtrafiklagens tillämpning i ljuset av förstorade regioner, framförallt med fokus på nationell vision och framväxten av regionala monopol.

Status
Besvarad

Från
Finansdepartementet

Svar senast

Regional indelning - tre nya län