Remissvar Skattelättnad för arbetsresor – ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk

Det nuvarande reseavdragssystemet för resor till och från arbetet har stora brister, inte minst när det gäller rättvis och jämlik fördelning och hur det bidrar till minskad klimatpåverkan från transportsektorn. Tågföretagen ställer sig därför positiv till promemorians förslag om att ersätta dagens reseavdrag med en enklare, avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för arbetsresor.

Läs hela remissvaret

Detta ärende

Status


Från

Finansdepartementet


Svar senast

21 januari 2022


Länk till remiss

Skattelättnad för arbetsresor – ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk Fi2021/03460