Hoppa till innehåll

Yttrande över Förslag till föreskrifter om information till kollektivtrafikresenärer

Tågoperatörerna är i grunden positiv till att kollektivtrafikresenärer får tydligare och enhetlig information i alla informationskanaler. Men vi ser svårigheter i det förslag som Konsumentverket tagit fram kopplade till problematiken som föreligger när trafikoperatörer bedriver trafik under Lagen (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter samt trafik som regleras av Förordning (EG) nr 1371/2007 – passagerarförordningen –och båda typerna av trafik trafikerar samma stationer med samma fordon. Vi ser även utmaningar i kravet att trafikoperatörer ska tillgängliggöra information på stationer och hållplatser eftersom transportörerna inte äger eller förfogar över dessa informationskanaler. Här skulle vi även behöva invänta ett förtydligande kring definition av vad som avses med station, ett arbete som Transportstyrelsen nu påbörjar

Status
Besvarad

Från
Konsumentverket

Svar senast
6 september 2019