Elvägar

Det råder inget tvivel om att transportsektorn måste växla upp för att nå klimatmålen och sektorn måste därför bli mer effektiv både när det gäller val av transportmedel och energiförbrukning. Utöver järnvägen, vars belastning på samhället är mångfalt mindre än väg­trafiken kommer delar av väg­trafiken elektrifieras i framtiden. Målet är att få bort beroendet av fossila drivmedel vid källan.

Trafikverket har fått i uppdrag att planera för en utbyggnad av elvägar och det uppdraget ska redovisas den 1 februari 2021.

Flytta transporter till järnväg för att nå klimatmålen

Transportsektorn står för en tredjedel av Sveriges utsläpp av klimatgaser och prognoserna pekar mot en fortsatt snabb ökning av transporterna. Energieffektivare fordon och en ökad andel förnyelsebara bränslen kan dämpa eller till och med vända den negativa trenden, men det kommer inte att räcka och stora satsningar kan leda fel. Utsläppen måste minska i snabb takt, och vi menar att det förutsätter ett transportsmart förhållningssätt, där gods flyttas över från väg till järnväg och sjöfart.

Väg­trafiken har idag mångfalt högre samhällskostnader än järnvägen, se jämförelsen nedan från Rail Freight Forwards white paper 30 by 2030.

Läs mer om trafikslagens belastning på samhället

Trafikanalys årliga rapport Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader innehåller data för svenska godstransporter.

Trafikanalys En breddad ekobonus