Hoppa till innehåll
Den 28 mars arrangerade EU-kommissionen ett stormöte för dialog mellan Europas järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare. Mötet ägde rum inom ramen för kommissionens direktdialog med infrastrukturförvaltare (PRIME) och järnvägsföretag (RU Dialogue). Mötet var ett dialogmöte där ett flertal av de viktigaste utmaningarna för Europas järnvägssektor togs upp till aktiv diskussion. Mötet inleddes med tre presentationer: en med utmaningar från infrastrukturförvaltares perspektiv, en med fokus på godssidans kritiska framgångsfrågor och en där kommersiella järnvägsföretag på passagerarsidan stod i centrum. Den sista framställningen hölls av Björn Westerberg som även lyfte särskilda utmaningar för en avreglerad järnvägsmarknad som den svenska, i ljuset av EU:s konstanta regleringstryck och de ambitiösa klimatmål vi alla står inför. I ljuset av de tre exemplen diskuterades bland annat behovet av ett avpassat antal KPI:er för mätning av järnvägssektorns utveckling, ett enda språk för lokförare i gränsöverskridande trafik samt transparens och förutsebarhet för banavgifter i olika medlemsstater. Ett bestående intryck är att den svenska modellen för branschsamverkan får uppmärksamhet på grund av behoven av att hitta nya former för ständiga förbättringar i en avreglerad marknad med ett flertal olika aktörer. Vi upplever att kommissionen fortsatt ser positivt på inslag från den svenska modellen och vi uppfattar också en lyhördhet för att regeltrycket från Bryssel inte alltid är till gagn för vår avreglerade järnvägsmarknad.