Hoppa till innehåll

En hel dag om järnvägsnätet

Den 8 oktober hade tågföretagens viktigaste leverantör Trafikverket den årliga JNB-dagen med hundratalet deltagare och flertalet tågoperatörer var representerade. Järnvägsnätsbeskrivningen, JNB, ger förutsättningar för att bedriva tågtrafik i Sverige och att ansöka om att använda kapacitet i järnvägsnätet. Agendan var som vanligt full av matnyttig information följt av gruppdiskussioner för att gå djupare in i områdena. Värd för årets digitala arrangemang var Staffan Sporre, key account manager Trafikverket.

Dagens inleddes med en reflektion kring hur covid-19 har påverkat oss alla. Mats Berlin, avdelningschef järnväg Trafikverket, poängterade avsaknaden av det personliga mötet som vi normalt sätt har och speciellt i en tid med stor oro och stora påfrestande ekonomiska utmaningar för järnvägsföretagen.

Förbättrat arbete med tågplanen

Marika Gjerderum, enhetschef nationell kapacitetsoptimering Trafikverket, gav oss en inblick i hur arbetet med den årliga tågplanen har gått till och vad de tar med oss till nästa år. Hon konstaterade att arbetet har gått betydligt bättre med T20 och en viktig förändring är kontinuerliga uppföljningar som har gjort att man bättre kunnat förutse var eventuella flaskhalsar kan uppstå.

Antalet sökande till tågplanen har gått från 51 till 57. Antalet tåglägen har ökat markant under flera år men i år ser vi för första gången på länge att de minskar medan antalet tågkilometer fortsatt ökar något. Trafikverket vill fortsatt utveckla dialogen med de ansökande under hela processen.

Ad hoc-ansökningar för T21 öppnar den 20 oktober. Under T23 kommer Trafikverket att börja arbeta med ett nytt planeringssystem TPS som är en del av MPK-utrullningen. Då ser vi fram emot är färre manuella listor.

Nya krav på arbetssätt för prioriteringskriterier vid tilldelning

Trafikverket har fått krav från Transportstyrelsen att skapa ett systematiskt förfarande av prioriteringskriterier vid tilldelning, berättar Carl-Magnus Kälvestam, utredningsledare Trafikverket. De har beslutat att förlänga ansökningstiden samt definierat upp vilka parametrar som ska skickas in. Sedan fördes en lång diskussion kring värdet på fritidsresenärer och affärsresenärer vilket är en svår fråga att hantera i beräkning av samhällsnyttan. Det nya förfarandet införs i JNB 2022.

Banavgifter höjs enligt plan

Trafikverket gick igenom banavgifterna och vi kan konstatera att banavgifterna höjs enligt plan det vill säga med cirka tio procent per år. Vilket är en helt annan riktning än många av våra grannländer inom EU har. I flera länder har banavgifterna reducerrats under pandemin. Till detta kommer även mark-up/högtariffavgifter som inte är reglerade enligt lag utan är kopplade till ett avtal med regeringen kring hur stora avgifter som ska tas ut för att generera rätt mängd intäkter.

Fler nyheter från Trafikverket

JNB 2022 får ny struktur som motsvarar EU:s regelverk. Det innebär även att bilagorna har fått nya nummer.

Nya regler gällande banarbeten från T22 där till exempel möjligheten att söka tvist mot banarbete kommer att försvinna.

Det blir en ny modell för tvistlösning vilket är Trafikverkets interna hantering av orsakskoder. Den nya funktionen som kommer att vara separerad från verksamhetsområdet som hanterar orsakskoder för att kunna vara oberoende vid tvister. Den nya processen kommer att utvärderas inom Trafikverkets och branschorganisationers gemensamma mötesforum för JNB/Affärsregler.

TAF/TAP som reglerar kommunikationen om resor och transporter kommer att införas i Sverige och införandefasen kommer att pågå fram till 2024. Huvuddelen av implementeringen kommer att genomföras under 2023.

Projektet evakuering och röjning har lämnats över till drift inom Trafikverket. Statistiken visar på att lösningen är robust där 84 procent av alla röjningar och evakueringar har skett inom satta tidsfrister. Fortsatt etablering av röjningsförmåga kommer att ske under 2023.